DuŠičky 2021

SviAtok DuŠí preDkov je u nÁs každoroČne silNý. Od rÁna aŽ do večera spomíName,konÁme obradY,vaRíme odVary, stRieĽame.priChádzaJú ľudia z rôZnych čAstí kraJiny,abY to mohLi zaŽiť s nami, rok Čo rok…Tak tO bolo aj TentoKrát. FoTogRafie sú z lukoStreĽby pri zapaDajúcom sLnku, ostaTné chvíle sme si oDniesLi v pamÄti.