viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + žiVé oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+ruČná vÝroba luKov +šKoLa novéHo žiVoTa + sPreváDzanie po siLových mieStach s obRadom

 

         PRáve   teRaZ 

    jeSenné poDujatia od 21.9.2019 tu

22.9.od 13,30h – poTÁBorové sTretnuTie u nÁs. Info tu…

,……,…………………………………………………………..


Niektoré Članky pre časopis Vitalita tu