viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + žiVé oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+ruČná vÝroba luKov +šKoLa novéHo žiVoTa + sPreváDzanie po siLových mieStach s obRadom

 

         PRáve   teRaZ 

      JúL-auGusT

     LeTo na MyJave

 poDuJatia a teRmíny leTo2019- podrobnosti číTajte tu…

,……,…………………………………………………………..

Niektoré Članky pre časopis Vitalita tu