viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.


Niektoré Članky pre časopis Vitalita tu

 

  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + žiVé oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+ruČná vÝroba luKov +šKoLa novéHo žiVoTa + sPreváDzanie po siLových mieStach s obRadom

 

       PRáve   teRaZ 

    jeSenné poDujatia tu

            23.11.2019

PremAvaTar feSt,seReď

🏹LuKostreĽba ako oBrad, -žiVá preDnáŠka s ukÁžkami

Info bliŽšie na sTránKe o poDujatiach