viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + žiVé oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+ruČná vÝroba luKov +šKoLa novéHo žiVoTa + sPreváDzanie po siLových mieStach s obRadom

 

PRáve teRaZ

 Vyšlo minuLý týždeŇ,na Sklade už posLedných 6ks!   JeDiná svoJho druhu na sLovensku . objednáVky na 0907940397al.mail. 

PočeT strán:190, mäkká väzba, cena 15e u nás. Pri platbe vopred bez zarátania poštovného a balného. Druhé vydanie,upravené,doplnené.(prvé vyDanie z r.2007 rokY vypreDané!)

25.5.-škoLa novéHo žiVota,moKošíN

26.5.-moKošín na jíZde kRálů(vlČnov),otVorené aj pre záuJemcov zvonKa.prísPevok 25e(vráTane vstupu na Morave)info :0907940397

🔆PoduJatiA a teRmíny   jar a leTo2019- podrobnosti číTajte tu…

 

Niektoré naše články , písAné pre čaSopis VitalitA