viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+

PRáve teRaz 

            17.3.2019 od 15.h

  VyNeseNie moReNy 

 

🔆PoduJatiA a teRmíny                2019.podrobnosti číTajte tu…

  🏹🏹🏹  🔴NoVá kniHa z naŠej dieLne:poZor,pRe nÁs tlaČíme len limitovaNý poČet ,osTatok ide do diStribúCie.🔴🏹🏹🏹

.obJednávKypriJíMame na 0907940397alebo mailovej adrese.ceNa u nÁs 12e, v pRedaji viac.🏹🏹🏹

Niektoré naše články , písAné pre čaSopis VitalitA