viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+

PRáve teRaz  

19.1.2019 soBoTa,na KríŽnych ceStách,myJavská koPanicA

MoKošín -.siLa a čaRo zaČiatKov.

CeloDenný workShoP,od 10h – 19h.(dRevinY,ByLiny, hvieZdy,vŠehomíRne siLy,myTológia,oBradoSlovie,zDravie,Živly,píŠTaly,luKy,oHeň).teoRetiCky aj PraktiCky.jedinÁ škoLa svojho dRuhu.

***Pozor!!!možnosť pripojiť sa!!!19.1.2019-ziMný  zber dreva na p튝aLy a luKy,Od 10-12,30 cca. Info:0907940397

…boL ziMný sLnovraT -článok ,ohlasy a foto tu…

***PoduJatiA a teRmíny ZiMa a jAr 2019..pozri tu…

NoVá kniHa z naŠej dieLne

vyJde koncom zimY 2019.obJednávKypriJíMame na 0907940397alebo mailovej adrese.

Niektoré naše články , písané pre časopis Vitalita