🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

Niektoré Članky pre časopis Vitalita tu …

  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠhosveta + žiVé oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+ruČná vÝrobaluKov +šKoLa novéHo žiVoTa

💢Ako sLáviMe konieC roKa a pRečo…💢

       💥PRáve   teRaZ 💥

 🌲 ZimNé poDujaTia 2020 tu🌲

19.1.2020 od 11h.

TraDičný zimný zber dreva na výrobné dielne – drevo na luk,píšťalu,šípy – prvé opracovanie nazbieraného dreva. Možnosť vlastnoručne si náJsť drevo na vlastnú výrobu, čo je základom úspechu. Jedinečná príležitosť rozpoznať to pravé drevo pre vás.

Dieľňa Výroby lukov a šípov Karpatské Slnko