31.10.duŠičky na KríZnych ceStácH

👀🌪️🌬️MoRenínobradový workshop ,od 10h,iNfo u nÁs, treBa sa priHláSiť najNeskôr do štvRtka 28.10.

LukosTreľba za DuŠe predkov, od cca 15h, inFo po PriHlásení, les, lúKy ,,oheŇ,intuiTívna lukoStreĽba, hod moReninou KoSťou, vešTby

Od zotmenia:TrAdičNý oBrad za duše PRedKov s hostinou👀💦🌀🔥💢,oheŇ, obraD, bubNy, príchod preDkov, hoStina…oBradová lukoStreľba