👑♨️Leto na Myjave 2020 🧺🍒(všeTky TermíNy sú už takMer plné! zoStávajú poSledné mieSta!)🍎🌻🐌🦉🐔

🌻 termíny podujatí na leto🌻 💥👑Letné ŠkoLy vedú weLesLawa a duChosLav,pRiatelia a poMocní veDúci z radov sTaRších a sKúsenejŠích deTí a mLáDeže.👫👭👩‍👩‍👧 2.-10.7.2020 Karpatská letná škola I.,17.ročNíK ,staRší a poKročilí,uZavreté! 20.- 24.7.2020 Karpatská letná škola II.,15.roČník,pre meNších alebo „novÝch“.ešte 2 Celý článok 👑♨️Leto na Myjave 2020 🧺🍒(všeTky TermíNy sú už takMer plné! zoStávajú poSledné mieSta!)🍎🌻🐌🦉🐔

Podujatia jaR 2020

PoZor!!!teRmíNy na leto 2020..!!!🐾🐔🐏🐅🐺🌲🍒🍄🥣🍜🍽️♨️🌝🌟🌠⛈️🌀🔥🔥🔥🏹🏹🏹⚔️🧺🧺na Leto na mYjave 🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🌌🌌🌌🌌🎇🎇🎇 🦎🌳APríL 2020 ♨️4.4.2020-čArovNý dYm 3,leKáReň iRis,BraTislava,priHlasujTe sa u nÁs alebo pRiamo v lekárni iRis,iVáNska cesta- preložené na neskôr 🌠🌞5.4.2020-hvieZdopiS,AsTrolóGiA 4.čAsť,onLine worKshop 10.4.vYnesenie MoReny,obRad a oSlava,u nÁs,poSunuté,dÁtum upreSníme vČas !!!!!🏹🏹🏹10.-11.4.veĽkonočnÁ výRoba luku a Celý článok Podujatia jaR 2020

Leto na Myjave 2019

Letné školY a poduJatia vedú duchoSlav ,weLeslawa s priaTeľmi a pomocNíkmi. JÚN 2019 7.-8.6.dieLňa na lukY 15.-16.6″.SLNoVrat preDo dveRmi-“ oHeň v srDciaCh a v pRíRode,víkendovka zameraná na byLiny ,určoVanie,zbeR spracovanie(ČaRovná BylinkáReň) na myJavských lúKach a na vaRenie s WelesLaWou(ČaroVná kuCháRka).nočnÝ Celý článok Leto na Myjave 2019