♨️Leto na Myjave 2020 (už poSledné mieSta!) PoZnámka:naše leTné škoLy a tÁbory majú rodiNný chaRakteR:počtY sa poHybujú okoLo 10 ľuDí.

termíny podujatí na leto💥 Letné ŠkoLy vedú weLesLawa a duChosLav,pRiatelia a poMocní veDúci z radov sTaRších a sKúsenejŠích deTí a mLáDeže.💢 2.-10.7.2020 Karpatská letná škola I.,17.ročNíK ,staRší a poKročilí,aleBo tí,čo u nÁs už boli … 17.-19.7.vÝroba svojHo luku a šíPu,dielLňa Celý článok ♨️Leto na Myjave 2020 (už poSledné mieSta!) PoZnámka:naše leTné škoLy a tÁbory majú rodiNný chaRakteR:počtY sa poHybujú okoLo 10 ľuDí.

Podujatia jaR 2020

🌅JúN 2020 6.-7.6.aStro/hViezdoPis, obidve skupiny 19.-21.6.,VýRoba luku a šíPu( aj p튝al),,dieLňa,už sČasti obSadené ♨️20.6.2020–oSlaVa LetnéHo slNoVratu a vyNeseNie moRenY ,u nÁS, mnoŽstvo ľuDí limiTované 24.6.2020– jÁnska byLinkáreŇ☘️, inFo u nÁs JúL-auGust♨️poZri ?leTo na MyjAve

Leto na Myjave 2019

Letné školY a poduJatia vedú duchoSlav ,weLeslawa s priaTeľmi a pomocNíkmi. JÚN 2019 7.-8.6.dieLňa na lukY 15.-16.6″.SLNoVrat preDo dveRmi-“ oHeň v srDciaCh a v pRíRode,víkendovka zameraná na byLiny ,určoVanie,zbeR spracovanie(ČaRovná BylinkáReň) na myJavských lúKach a na vaRenie s WelesLaWou(ČaroVná kuCháRka).nočnÝ Celý článok Leto na Myjave 2019