🏹🌀🖐️JesEň na Myjave 2020

🌅🏹🏹🏹19.9.- RovnodeNnostnÁ vÝroBná sTodoLa, p튍aly a luky,hlásTe sa cez sms alebo mail. 🐍20.9.MoKošíN, od 10h do 19h, otVorené pre dievČatÁ, ženY, babY, obrady,oheň,lukostreľba veštecká a intuitívna, magické palice, bubnY, čarovný odVar- bYliny,,výstavba živého svadobného obradu,hosTina mokošínsko rovnodennostná,priHláseNie proSíme cez správu Celý článok 🏹🌀🖐️JesEň na Myjave 2020

Podujatia jaR 2020

🌅JúN 2020 6.-7.6.aStro/hViezdoPis, obidve skupiny 19.-21.6.,VýRoba luku a šíPu( aj p튝al),,dieLňa,už sČasti obSadené ♨️20.6.2020–oSlaVa LetnéHo slNoVratu a vyNeseNie moRenY ,u nÁS, mnoŽstvo ľuDí limiTované 24.6.2020– jÁnska byLinkáreŇ☘️, inFo u nÁs JúL-auGust♨️poZri ?leTo na MyjAve

Leto na Myjave 2019

Letné školY a poduJatia vedú duchoSlav ,weLeslawa s priaTeľmi a pomocNíkmi. JÚN 2019 7.-8.6.dieLňa na lukY 15.-16.6″.SLNoVrat preDo dveRmi-“ oHeň v srDciaCh a v pRíRode,víkendovka zameraná na byLiny ,určoVanie,zbeR spracovanie(ČaRovná BylinkáReň) na myJavských lúKach a na vaRenie s WelesLaWou(ČaroVná kuCháRka).nočnÝ Celý článok Leto na Myjave 2019