👑♨️Leto na Myjave 2020 🧺🍒(všeTky TermíNy sa už zaČali obSadzovať!)🍎🌻🐌🦉🐔

🌻 termíny podujatí na leto🌻 2.-10.7.2020 Karpatská letná škola I.,17.ročNíK ,staRší a poKročilí,2mieSta ešte na oBsadenie. 20.- 24.7.2020 Karpatská letná škola II.,15.roČník,pre meNších alebo „novÝch“.ešte 2 mieSta voĽné. 🐺🐺🐺25.-28.7.2020- muŽská svoRka, 🤼🤸💪🔥🌙🏹otCovia,dedovia,vnuci,sYnovia.8.roČník,posledné miesto(skuPinka) voĽné tÁborenie,oheň,varenie v kotli, práca s drevom,lukostreĽba Celý článok 👑♨️Leto na Myjave 2020 🧺🍒(všeTky TermíNy sa už zaČali obSadzovať!)🍎🌻🐌🦉🐔

Podujatia ziMa 2019/2020

PoZor!!!teRmíNy na leto 2020..!!!🐾🐔🐏🐅🐺🌲🍒🍄🥣🍜🍽️♨️🌝🌟🌠⛈️🌀🔥🔥🔥🏹🏹🏹⚔️🧺🧺 🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🌌🌌🌌🌌🎇🎇🎇 FeBruÁr 2020 ♨️1.2.2020 ČArovný dYm,živÝ oHeň a oBradoslovie 2.čAsŤ,Iris,BraTislaVa♨️hláSte sa u nÁs,al.pRiamo v lekÁrni IRis,ivánska ceSta,BratiSlava 🐗2.2.2020,od 14–18h,🐗 HroMničná luKostreĽba s OBradoM,duBina ,u nÁs🔥🏹🏹🏹,)moŽnosť priJať duChovné sloVanské meno,obrad poStrižín, perúNsky ohŇový obRad v duBine.obraDná aj Celý článok Podujatia ziMa 2019/2020

Leto na Myjave 2019

Letné školY a poduJatia vedú duchoSlav ,weLeslawa s priaTeľmi a pomocNíkmi. JÚN 2019 7.-8.6.dieLňa na lukY 15.-16.6″.SLNoVrat preDo dveRmi-“ oHeň v srDciaCh a v pRíRode,víkendovka zameraná na byLiny ,určoVanie,zbeR spracovanie(ČaRovná BylinkáReň) na myJavských lúKach a na vaRenie s WelesLaWou(ČaroVná kuCháRka).nočnÝ Celý článok Leto na Myjave 2019