Leto na Myjave 2022,letné Školy a poByty🌲🌿🌞

LetNá škoLa deTi 9.-13.7.22 😄🫂🏹🧑‍🤝‍🧑🐈🦙 Pre novÝch a menŠích ,moŽné aj preDeti so zvLáštnym strAvovaním(ceLiakia, veGànstvo…,),oBsadene!!! LetNá ŠkoLa poKročilí 9.- 20.7.22 💪🏹🌞🌜💥starŠí a pokroČiLí, zameraNé na traDíciu,odvaHu, vytrValosť RoDičia a deTi 27.7.- 31.7. 22 👪🌺🧸najoBľúbenejší tÁbor, hry,prÍroda, remeSlo, zručnosti,diVadlo,taKmer oBsadené, Celý článok Leto na Myjave 2022,letné Školy a poByty🌲🌿🌞