škoLa noVého žiVoTa

OTváRame noVý roČník

(sTaré vedoMosti a zruČnosti v noVej doBe)

PoZor!!!najbližší ďalší termín Školy po jarnej roVnodennoSti 2020.Ak máte záujem,je dobre využiť tohoročnú možnosť.

Pre muŽov aj ženy,vekoVo neoHraničené…

Pred 10 rokmi sme na podnet skupiny ľudí,ktorá sa v tom čase pri nás intenzívne zdržiavala,otvorili prvýkrát Školu nového života pre doSpelých.Bola to aj nedeľná škola,lebo výuka prebiehala v nedeľu. Odvtedy sme (vždy reflektujúc záujem „zdola“) začínali prácu s ľuďmi každý rok,po lete. Výuka trvala od pol roka až po rok a pol. Stretali sme sa alebo niekoľkokrát do mesiaca na 1deň (vždy po vzájomnej dohode),alebo okolo splnu na celý víkend.

Aj výuka je šitá zakaždým na mieru:jedna skupina sa výrazne viac venovala lukostreľbe než iné, inokedy boli v popredí byliny a zdravie, a naposledy sme sa najviac venovali starým obradom,a najmä bubnovaniu a obradnému tancu.no to je Iba vÝsek a malá čaSť z toHo,čo škoLa ponúKa

Základný zámer a cieľ Školy je však vždy ten istý: výrazne zvýšit životaschopnosť,bdelosť a samostatnosť, čo posilňuje pocit pôdy pod nohami a sebavedomie. Ľudia získavajú pocit súnaležitosti so svetom,keďže náš systém výuky je holistický , prepája súvislosti dejinné ,spoločenské i prírodné a naopak,odkrýva vrstvy zdanlivo uzavretých javov…Veľa času venujeme nesprostredkovanému, priamemu zažívaniu uvedených princípov. Zároven sme vysoko praktickí:veľa sa naučíte o ohni,dreve, bylinách, intuitívnej lukostreľbe, svojom mieste v Kole roka,ako sme ho precítili a prežili my, a jeho živlových,zdravotných a mytologických súvislostiach.paTrí sem aj samodiaGnostika,pRáca s Kyvadlom,prírodná tradiČná samoliečba, ale Aj výstavba a vyuŽitie oBradu.V základoch škoLy stojí naŠa pRastaRá sloVanskÁ minulosť a jej kultúra. je takiSto prirodzene terapeutická a transformačná. Je pravidlom,že každého zmení, úroveň a hľbku zmeny určí vaša pripravenosť a vnímavosť. Mnohým sa prudko menia životy, Prinajmenšom životný štýl,“prinajväčšom “ sa dejú zmeny úplne radikálne! To preto,lebo Škola pracuje s celou vašou bytosťou. Má bLízKo k šamanSkým prakTikám ,Mnohí žiaci zostávajú s nami v styku aj po ukončení školy a z niektorých sa stali naši priatelia (aj spolupracovníci).Vždy sa čaSť výuky odohRáva pod otvoReným neBom,luxusne,na čiStom vzDuchu a v tichu.

Tento rok (2020) otvárame  na JaRnú rovnodeNnosť,prípadne do dŇa VyneseNia moreNy u nás,kedy je aj 1.deň výuky.Prihlášky prijímame do 15.3.2020.na našej mail adrese alebo telefone. Cenovo sa príspevok na výuku pohybuje do 33 e za deň. Výuka sa koná prevažne v našom duchovnom stredisku Na krížnych cestách(myjavské kopanice)vždy podĽa dohody so skupinou(obvykle sú to 2-4dni v meSiaci).