🦎🔥🌼🍄Leto na Myjave 2024🏹💦

15.-21.7.2024👫🏡🍒🦋🐐🐓🌲KaRpatská LetNá šKola-deti , 21.ročNík. Tradícia, SloVania, luKostreLecká šKoLa,vÝroba luku alebo p튝aLy, paliCová šKola, preŽitie ,reMeSlo, dielŇa v 200roČneJ stodole,gaZdovSký dvoR, prÁca s dreVom,stArostlivosŤ o zvieartá, noVé zručnostI ,ekoLógia, prÁca s tmou, puŤák, noČná zÁvereČná sLávnosť s oHňom v leSe, diVadlo v lese, hRy v leSe, kúpaNie v prieHrade v leSe.TÁbor rodiNného tyPu,maLá skupina, nie súŤaženie, ale spoLupráca, bezmäsiTá chuTná kuchyŇa 5xdenne, aj pre hisTaminikov a beZlepkáčoV, ubyTovanie v hlienenom al.drevenýXh domçekoch vo dvoRe na koPanici pod leSom,, možnosŤ vo veĽkom pláteNom histoRickom stane s oHňom.🔥💥.🌿 PRíspeVok: 191 e ,súRodenci zĽava..InforMácie u nás na 0907 940397uŽ takMer oBsadeNý, voľné poSledné 2mieSta!

FotoGrafie z poSledných roČníkov(letná škola 2023, moKošín, MužsKá svorKa, roDičia a deTi).

🍒🌼🌲🥴k MoKošíNu a Mužskej svorke:traDičné poduJatie17.ročNík,,leTná Škola, pre mamY a dcéRy,baBy a vnučky,aj saMostatne žeNy a dievČatá bez sprieVodu. ŠaMansko slovanský poByt s lukosTreĽbou,byLinkárŇou myTolóGiou, čaroVnými hRami a speVmi, bubny, hudBa pri oHni, sebaObrana, kreSanie oHňa. PrÁCa s tmou. SloVanSká poTná chyŽa.TradiČná a bezmäSitá kucHyňa,lesný nočnÝ obraD s diVadlom, posVätné mieSta, veČerné číTanie a rozpRavy pri ohni.práca s dRevom.príspeVok:181, deTi podĽa veku od 12e- 140e.

MužsKá svorka💪🐓 pre chlapCov a chlapov, mužské obLúbene prÁce a zábavY so sekerou,nožom,palicou ,lukom. SpanIe v „zubŘíkoch“na lúke pod leSom. Kresanie ohŇa,prÁca s tmou, prÁca s oHňom,posvÄtné mieSta.info:0907940397

RodiČia a deTi,no aj dedO a babiNa s vnukmi či vnUčKami, obĽúBený poByt priSpôsobeNý viacgeneRačnej skuPine. DielŇa v starej hlinenej stodole,RozPrávky a pRíbehy pri oHni, byLinkáreň, výlet a púť na siLové mieSto, hudBa , diVadlo pri Ohni, zruČnosti naŠich preDkov, prÁca so zvieRatami. IdyLa na myJavskej kopanici,pRázDniny zo staRýCh čias. KúPanie v priehRade pri lese, obeDy pod orecHom vo dvore, výlet na voZe Ťahanom koŇmi.info u nÁs.

poZnámKa:vŠetKy poduJatia sú takmer obsadené🌿🏹zosTávajú posLedné 2-3mieSta v kaŽdej skupiNe.