Čarovné bubnovanie,pískanie,spev, tanec- Veľká noc 2024

Zlaté mosty stavati článok tu…

Na Bielu SoBotu sme sa streTli u nÁs na koPanici pod leSom,skuPina dievČat a žien, ktoRé sa chceLi doZvedieŤ o priRodZených spôSoboch,ako sa vySporiadať s vPlyvom eruPcii na Slnku,magneTických búRok a narušenia elekTromagnetiCkého poĽa zeMe na naŠe telÁ a duŠe. VYkresaNie OHňa, spojeNé s predNáškou,inforMáciami o strAve, jednoTlivýCh cviKoch a cviČeniach,o siLe p튝aly a bubNa,húKadla a zvonČekov, Speve a tanci  vytVorili v roKlinke pod duBinou liečivé A ŽiVé prostreDie. sTarú a nepoTrebnú eneRgiu sme spÁlili ako Zimnú MoreNu a na Smrtnú nedeĽu stále tePlý popol vysyPali do potoKa v doline. 🌿

Leto a hadY priVíTame 21.4.u nÁs na lúke,aj s hrami a veŠtbami,lukostreĽbou a hostiNou. A leto môŽe prísť!