Dieľne pre domaškolákov

OtvÁrame bRány naŠej 150ročnej StoDoLy pre DomÁcich škoLákoV a ich roDičoV. KaždÝ utorok od 13-16h vytváRame prieStor pRe tRadičné remeSlá,prácu so zvieRatami, s dreVom,gazDovské zRučNosTi, luKostreĽbu.hLáste sa dosTatočne dopRedu! info:0907940397