Marija Morevna, nÁš slnoVrat a šteNiatka

MaRija Morevna, posLedná z Bielkinho roDu, daRovala nám pod SlnovratOvý strom žiVota niekoľko šteniatok. No ona už sa nedoŽila toho,aby ich mohLa viesť prvými týŽdňaMi žiVota…prežili napokon iba dve, čierne a biele, a v týchTo chvíĽach máme za sebou prvých 10 dní. Dňom a nocou im nahrádZame mamu,Spia s nami pri posteli a vykúrenej spáLni,aby sa nepodChladili. Kŕmime z fĽaše každé 2-3 hodiny. Je to nároČné pre nás,aj pre ne.Ešte sTále nemÁme boj o ich žiVoty a zDravie vyhraTý. Každú pomoc uvítame, a ďakujeme *zo sRdca týM,čo sa ZmobiliZovali v prvÝch hodiNách a pomáhajú:Robo a ŽyWa FiťKovci,EdiTa pRachniaroVá,VieRa huPková, ŠiMonka Maokovie,Aďa a Sewerka, HoriSlava, Jara Karasová, Ľubo DiŇa, lucia Vasiková, aj Zuzana Kozáková,DaGa,sLávka Bendíková,MarTin MajDo majerČák,Branko TomAn. Za pomoc ďaKujeme aj AleNe SvÄtosLave KuSej, WoDawe, JaRke diŇovej

Číslo náŠho telefónu:0907940397,ČíSlo účtu poSkytneme na vyŽiadanie.🐻‍❄️🐻

AKTuaLizáCia :šteNiatka majú 2mesiace, háDam sa náM podaRilo prekLenúŤ najŤažšie obdoBie ich žiVotov a s pomocou priateĽov udrŽať ich v tePle, sýTych a zdRavých.🌿