Silové miesta 2022/marec

Modrá oBloha a mrazivý vzduch, tak sme to vnímaLi v Bojnej a na ČertoVej peci v lesoch PoVažského Inovca v polovici maRca…Silné dojmy z týchTo praStarých mieSt nás naPĺňali celý čas,úŽas z toho,čo v dávNych čaSoch znamenAli. VzneŠenosŤ a sLáva. To boLa naŠa minuloSť. A budúcNosť???