Podujatia jaR 2020

PoZor!!!teRmíNy na leto 2020..!!!🐾🐔🐏🐅🐺🌲🍒🍄🥣🍜🍽️♨️🌝🌟🌠⛈️🌀🔥🔥🔥🏹🏹🏹⚔️🧺🧺na Leto na mYjave

🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🌌🌌🌌🌌🎇🎇🎇

🦎🌳APríL 2020

♨️4.4.2020-čArovNý dYm 3,leKáReň iRis,BraTislava,priHlasujTe sa u nÁs alebo pRiamo v lekárni iRis,iVáNska cesta- preložené na neskôr

🌠🌞5.4.2020-hvieZdopiS,AsTrolóGiA 4.čAsť,onLine worKshop

10.4.vYnesenie MoReny,obRad a oSlava,u nÁs,poSunuté,dÁtum upreSníme vČas

!!!!!🏹🏹🏹10.-11.4.veĽkonočnÁ výRoba luku a šíPu!!!!!!

🙏18.al.19.4.-AvaTar feSt,seReď,preDnáŠka s ukÁžkami, uPreSníme🌬️

🐍🐍25.4.juRská luKostreĽba, vyHáňaNie hadov z dieR,u nÁs.treBa sa voPred pRihláSiť🏹🏹🏹,mieSto doPlNíme a uPresníme

🏵️MAj 2020🌷

💫🌠☀️2.5.HvieZdoPis,asTrolóGia,5.čAsŤ

!¡!!!!8.-10.5.,kuRz na vÝrobu luku a šípu🏹🏹🏹🏹🏹,Môžete sa hlásiť,sčasti oBsadené

🐍23.5.RoDokrug, festival sloVanských traDícií, myJava-VrBovce♨️

24.5.🦋ČaRo ruČného KoSenia a bYlinkáReň,woRkshop

🐎🐎🐎31.5.-JíZda kRálů,staRý zachoVaný sloVanský,VlČnov,SLovÁcko, poduJatie CeStou preDkov, treBa sa priHlásiť voPred👑👑👑spRevádzajú duChoslav a welesLawa

🌈JúN 2020🔥

👧👧👧8.-11.6.ŠkoLa v pRírode,pre alternat.školu

VýRoba luku a šíPu( aj p튝al),terMín vo vÝvoji

🌝🌞♨️20.6.2020oSlaVa LetnéHo slNoVratu u nÁs🏵️🌼🔥

🍉🍓🥀🍀JúL-auGust♨️🍄🥒poZri 🐌leTo na MyjAve