Podujatia ziMa 2019/2020

PoZor!!!teRmíNy na leto 2020..!!!🐾🐔🐏🐅🐺🌲🍒🍄🥣🍜🍽️♨️🌝🌟🌠⛈️🌀🔥🔥🔥🏹🏹🏹⚔️🧺🧺

🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🌌🌌🌌🌌🎇🎇🎇

FeBruÁr 2020

♨️1.2.2020 ČArovný dYm,živÝ oHeň a oBradoslovie 2.čAsŤ,Iris,BraTislaVa♨️hláSte sa u nÁs,al.pRiamo v lekÁrni IRis,ivánska ceSta,BratiSlava

🐗2.2.2020,od 1418h,🐗

HroMničná luKostreĽba s OBradoM,duBina ,u nÁs🔥🏹🏹🏹,)moŽnosť priJať duChovné sloVanské meno,obrad poStrižín, perúNsky ohŇový obRad v duBine.obraDná aj inTuitívNa luKostreĽba. …♨️💢👑

7.2.2020– DomaŠkoláCky deŇ 3. u pecÚchov,cYklus

9.2.2020HvieZdopiS/aStroLógia ,workShop 2.čAsť,info u nÁs💥💫🌛🌠popoludnie,Čajovňa Jamajka,Brezová p.BradLom

14.-15.2.-🏹—VýRoba svoJho luku a šíPu- dÁ sa aj iBa 1deŇ🏹🏹🏹

maRec/breZeň2020

8.3.2020hvieZdopis/astroLóGia ,astRonómia iNak(celosTný,šaManský spôSob výUky),3.čaSť💥🌃🌗🌠☀️súČasť ŠkoLy novéHo života a babského výcviKu MokoŠín

14.-15.3.-vÝRoBa luKou a ŠíPu,🏹🏹🏹

21.3. 2020🌊OBrad vyNesenia MorenY🌞

🦎🌳APríL 2020

🙏18.al.19.4.-AvaTar feSt,seReď,preDnáŠka s ukÁžkami, uPreSníme🌬️