Podujatia jaR 2020

🌅JúN 2020 6.-7.6.aStro/hViezdoPis, obidve skupiny 19.-21.6.,VýRoba luku a šíPu( aj p튝al),,dieLňa,už sČasti obSadené ♨️20.6.2020–oSlaVa LetnéHo slNoVratu a vyNeseNie moRenY ,u nÁS, mnoŽstvo ľuDí limiTované 24.6.2020– jÁnska byLinkáreŇ☘️, inFo u nÁs JúL-auGust♨️poZri ?leTo na MyjAve

PosVätné mieSta kaRpáT s MokoŠinou dRužinou

TáTo svätyŇa náS všeTkých hlBko zasiahLa. VzneŠenosŤ a veĽkoleposť desaŤtisíce rokov starého,verejNosti úplne neznámeho objekTu vySpelého spoločenstva,ktorého odKaz čítAme zreteĽne aj dnes,je málo poRovnateľná s čímKoľvek,čo sme doTeraz zažili(najviac sa podoBajú DelFy a tieŽ chRámy v áZii). PoHyb ako v Celý článok PosVätné mieSta kaRpáT s MokoŠinou dRužinou