Letná škola II.deTi,2019

???FotoGrafie ešte budeMe doPĺňať!!!!

OreCh najoBľúbeneJší,priaMo nad StoLom

KreSaný oHeň,záKlad všetKého živoTa

Zaverečná fotka…

…a čo jej predchádzalo…

Raňajkujeme pod prístreškom (po búrke)

soKol a VeSna pRacovali s naMi

NajmEnší z najMenšícHOsvieŽenie pRi puTovaní (s koZami aj pSami)

daGa s kriStínou,pomoCné vedúce č.2

deVana, skúSená lukostreLkyňa

chLieb doMa peČený, vždy ho pieKla iná dvojiCa

najoBľúbeNejšia sluŽba-kuchyŇa

na pRíprave jeDla sa podieĽali aj najMenší(s pomoCou stAršej TamaRy)

Už traDičné pRanie košelí pRed oBradom

nácVik obRadného tanCa

a ByTosŤou tejTo letnej školy sa stala RadanKa…