Oslava zimného Slnovratu 2017

Oslava zimného slnovratu 23.12.2017 Tento roK iBa pre oSobne poZvaných. PRiatelia a blízki, STreTáme sa o 15h v duBine.koniec predPokladÁme cca o 19h.,poTom sa preSunieme do čaJoVne DoBromiLa na Myjave,do tePla. vsTup je ako vŽdy v KoŠeLi bieLej al.hiStorizuJúcoM odeVe (kožuŠiny.dLHé suKne,šaTky, oPaskY, vlniakY a pod.) a pRísPevok do BezMäsitej Hostiny v podoBe koLáČa,nÁtieRky, orieŠkov a Pod.,ako vŽdy, […]