🌄 jeSeň A ziMa na Myjave 2021🌄

jeSeň a ziMa 2021

okTóBeR 2021

1.-3.10.vÝroBa lukoV,BraTisLava

16.-17.10.,vÝroBa lukov, u nÁs

22.10.vÝRoba lukov Bratislava

🌚👻💢31.10.MoreníN ,duŠičKy, duŠičkový traDičný ohŇový obrAD, luKostreĽba, info u nÁs

noVemBer

7.11.DieLňa na vÝrobu lukov, u nÁs

14.11.🏹🏹🌀BubNy a luky, intenziVny workShoP

✋🏹sTredovekÝ deŇ – luKostreĽba a KuchyŇa, sv.Jur pri BratISlave,s walD.Školou,dÁ sa priDať,dÁtum vo vÝvoji PoZor!!!!poduJatie preLožené

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

💦🌨️🔥deCember

4.12.Astro/hvieZdopis

11.-.12.2021 🌞🌛💫 ,luciovSko čaRodejnícky deŇ, oheň,hostina,worKshop,Obrad SveteLný, StráŽske vrChy,dÁ sa prihLásiť,info u. NÁs

23.12. podvecer až večer🌞🌛👻🌀🌨️OSlava ziMného slNovratu v kRuhu ohŇovom,je potreBné sa voPred prihLásiŤ, otvoRené pre kaŽdého ,kto sa zaujíma o pôvoD é obRadoslovie a ducHovno preDkov

👀💢PosVätné a siloVé mieSta KarPát,10.stretnutie cYklu, termÍn doPlníme po doHode(viaNoce medZi kRačúNom a Novým roKom), uŽ sa dÁ hláSiť, počet mieSt limiTovaný🌨️obraDy,naciŤovaNie a čisteNie mieSta, koncoRočný posvÄtný oheŇ, čAj z kotla