❄️🔥ZiMa nA Myjave 2022/23

🕸️🕸️🔥STRıDŻie dNi u PeCúChOv🔥🕸️🕸️

27.11.kaTarínsko -oNdreJská oBradná a 🏹🏹intuiTíVna lukoStreĽba, tRadičNá obChôdZka s medVeďom,🐻oheŇ, Čaj, oBrad.zaHájeNie sTrídžích dNí,začínaMe o14g,strIeĽame do tMy!príSpevok 18e,deTi 9e,roDina nad 2ľuDí zĽava

DeceMber❄️🔥

3.12.od 16h, Byliny,zDravie a mÁgia v stridŽom čAse,,,,,,,Stará Myjava ,ČajovŇa u JamaYky- prispevok 5eur (info u nás)🪶👀👀🕸️

10.-11.12. LUciovsko pRiadkový víkend, pRe maLé aj veĽké baBy (naPr.aj maTky a dcéRy…)Mojtín,sTrážoVské vrChy,2.roČník, mágia, veŠtby, čisteNie prieStorov, pRiadKy, pRíbehy staRých čias, obRad Lucii, čarovNá noc. Bližšie info u nÁs.❄️🔥👀🕸️

23.12.22- SlnoVratový oBrad-oSlava zimNého slnovRatu❄️u nÁs,tRadičNý oHňoVý oBrad v leSe, muŽské oHňové tanCe, bubNy, hosTina,obrad priJatia mena,oBrad posTrižíN,chôDza ceZ paHrebu, ,🔥🪶🏹info u nÁs,je poTrené sa priHláSiť voPred na 0907940397

JaNuáR 2023

,🌟🌙AstrO/hVieZdoPis, 4.roČník,,teRmín uPreSníme

7.1.- ZBer posVäTnéHo iMeLa🌲🌿a dReva na luKy, ZiMná bYlinKáreŇ s ohŇom a čaJom🔥bližšie info u nÁs

14.1.2023-ZdRavie,Byliny a ObrAdoslovie upRosted ziMy :ČaJovňa u JamaYky,StaRá Myjava