🌄leTo a jeSeň na Myjave 2021🌄 poZor,už aJ sepTembrové teRmínY,viĎ nižšie!!!

😊LETO NA MYJAve😊

TraDícia, preŽitie, remeSlá, zruČnosti, sebestaČnosť,mýtY preDkov

POZOR!!!!!! VŠetKy terMínyzvÄčša obSadené, ak sa chceTe ešte

pRihlásiť, môžete sa inFormovat na 0907940397

?⚡?1.-5.7.2021 SME MUŽI,muŽskÁ sVoRka

?16.-20.7.2021 Karpatská letná škola, začiatočníci a menší, 15.ročník,OBSADENÉ

?16.-25.7.2021 Karpatská letná škola, pokročilí, 18.ročník,oBsadené

?22.-25.7.2021 Karpatská letná škoLa Retro??❇️?

♥️3.-8.8 Rodičia a deti, OBsadené

14.-18.8 Mokošín,žeNy, dievČatá, matKy a dcéRy, aj bez…7.ročník. príRodný ŠamanizMus a sebesTačnosŤ,OBSADENÉ🌄

🌄JeseŇ 2021🌄

1.9.vÝrobná stoDola

5.9. siLové mieSta kaRpát,záŽitkovŸ workshop

11.-12.9.jeSenná Mužská sVorka

14.-15.9.vÝroba Luku a šíPu

18.9.poTáborové rovnodennoStné sTretnutie

uŽ SA mÔŽEte hLáSiť:0907940397