❄️🔥ZiMa a JaR nA Myjave 2022/23

MaReC🌿☀️

4.3.2023,zDravie,bYliny a oBradosLovie na Jar,caJovňa JamaYka,sTaRá mYjava,od 16h

5.3.2023,ŠkoLa nového žiVota

🔥🌿🙂👻🐺18.3. -VyNesenie MoReny, od 15.h obraD, jaRné HRy, oheŇ,hoStina,, MoreNina veŠtBa, luKostreĽBa, sPevY, tanec s morenou, VoĽba KráĽovnej Jari.

pRíspevok 12 e, rodiNy výRazná zĽava. Deti: 5e.

PriNeSte si bubnY,lukY,p튝aLy,príspevok na spoLočNý oBradný stÔL. VsTup v obleČení, ladiAcom s chaRakterom poduJatia (baBy sukŇa,šatky,koŽušina,hisTorizujÚce či „folkLórne“). obSah a foRma v súLade🙂🌿

🏹🏹🏹25.3.2023-VýRoba luku a p튍aly,DieLňa na KríŽnych ceStách,info u nÁsuž sa oBsadzuje,poČet limiTovaný.

APríL🌿

2.4.ŠkoLa novéHo žiVota,u nÁs

22.4.2023 – JuRsKá haDia luKostreĽba

DielŇa na lukY,terMín doPlníme

-PoSvätné a siLové mieSta

MÁj🥀💃

25.5.🏹🪶🌿OBradnÁ a intuiTívna lukoStreĽba,predNáŠka s ukÁžKami, kaviAreň PeNny, DevínsKa noVá Ves,BratisLava

6.5.2023🌿VýRoba sVojej p튝alY-koncoVkY v spolupRáci s Centrom pre tradiĆnÚ kultÚru, Myjava

ŠkoLa novéHo žiVota

28.4.SiLové mieSta,VlČnoV – jÍZda KráLů

TeRmíNy oZnámime vČas🍎👀

JÚN

ŠkoLa novÉHo žiVoTa:koSenie,máGia sloVanov, slNovratovÁ mÁgia,

21.6.2023 SLnoVratová oSLava,obrad,oheň,hoStina,KuPalo☀️💧❤️

JúL-auGusT: LeTo na Myjave,viď tituLná sTrana