🏹🌀🖐️JesEň na Myjave 2020

🌅🏹🏹🏹19.9.- RovnodeNnostnÁ vÝroBná sTodoLa, p튍aly a luky,hlásTe sa cez sms alebo mail.

🐍20.9.MoKošíN, od 10h do 19h, otVorené pre dievČatÁ, ženY, babY, obrady,oheň,lukostreľba veštecká a intuitívna, magické palice, bubnY, čarovný odVar- bYliny,,výstavba živého svadobného obradu,hosTina mokošínsko rovnodennostná,priHláseNie proSíme cez správu aleBo mail

🌟🌠🌜27.9.aStro/hVieZdopiS, 7.čAsť, onLine,bReZová p.BradLom⭐✨

💢🐍10.10.-11.10., PoSvätné mieSta v KarpaToch, praKtický duChovný woRkshop,dÁ sa už hlÁsiť,aj iba 1 D eŇ,podRobnejŠie inFo u nÁs,už sa oBsadzuJe,limitoVaný počet

25.10.dieLňa na luKy,dÁ sa už hlásiŤ

31.10.-1.11.🌀moRenín,pred dUšičKami, duŠiČkoVý čaRovnÝ obRad, upResníme

🕸️❇️1.11.- duŠičkový obRad v lese,oheň, obRad, bubNy, hoStina pre predKov, duŠičková lukostreĽba,v kažDom poČasí, otVorené pre veRejnosť