♨️Leto a JesEň na Myjave 2020

AUgust/sePtember

termíny podujatí 💥

Letné ŠkoLy vedú weLesLawa a duChosLav,pRiatelia a poMocní veDúci z radov sTaRších a sKúsenejŠích deTí a mLáDeže.💢

14.-18.8. Rodičia a deti, 12.roČníK, jedineČná veKovo zmieŠaná skuPina:roDičiA s deŤmi ,samé deti,sAmotNí dospelí,babKy s vnuČkami,dedoVia s vnukmi, vnuci sBabkami, trojGeneRačné skupiNy. CenoVo odstuPňované,rodiNy zľavy

.POZOR!!!!!uvoľnili sa 2miesta (zdravotný dôvod), sú teda znova voľné.

🐉🐍6.9.2020-RodoKrug,festival.vRbovce. Byliny – prednaŠka živÁ.🌻🌷🌲🌱

19.-20.9.- RovnodeNnostnÁ vÝroBná sTodoLa

(p튍alY,lukY,šíPy), hlásTe sa už teraZ,mieSta sa rýChlo pLnia🙌