🌞🌿Jar a leTo nA Myjave 2022

JaR 2022🌲🌿🌈BudúCe poDujatia

MÁj

!14.5..💥🦎SiLové a poSvätné mieSta -druHá strana duNaja, Dobogokő, VisegrÁd,OstrIhoM -staRé mieSta sloVanov, lieČivé kamene, Možnosť prvÉho letného okúPania sa v duNaji, takmer oBsadené, max2miesta eŠte voĽné, spreVádzajú duChoSlav a welesLawa

PiaTok 13.5.peZinok, galeRia Sirius, za Billou,ZáhradNá 2, od 17,30h: pRednÁška s dYmom🔥👀🖐️:Ako preŽiŤ a byŤ bdelÝ a sebestaČný,pRíspeVok 9e

15.5.dieLňa na luky,u nÁs

🌈🌿🦎tuRíčNy 21.5.:KoseCkÝ zÁžitKový workshop,MaliNovo pri BratislaVe,príPrava pozemKu pre RodoVý statok,inFo u nÁs

🔥28.5.TuRíčne otVorenie dVora, Mníchov dVor,sloVenská 🏰Ľupča,lukoStreĽba, slovansKá kuchyŇa, hry, hlaholiKa, preDaj lukov, p튝al, húkadiel,kníh,🏹🥣🌈🧑‍🤝‍🧑, v spoLupráCi s mesaČníkom ViTaliTa

29.5.JíZda Králů -ozVena pRastarého oBradu a PosVätné mieSta MoDrá a Velehrad,Morava,záŽitkové podUjatie ,dÁ sa hLásiť,už sčasTi obSadené,eŠte niekoĽko mieSt voĽnýCh

🔥🏹🌿31.5.- nÁvrat v ČaSe,zÁžitkovÝ deŇ v príRode pre žiakov ZŠ BrezovÁ pod Bradlom

JÚN

4.6.od 13h🏹🔥KarPatskà lukoStreleCká škoLa, worKshop živÝ, NovÝ hroZenkov🏹🏹🏹MoRava

6.-8.6.VyRobný poByt na luky a šíPy,WaldoRfská ŠkoLa ,KoŠice,🏹🏹😉

12.6.asTro/hviezDopiS, cyKlus

💥☀️OsLavY leTnéHo slNovRatu 22🌞💥💦

21.6.oBrad , tanCe slnečné, tance Ohňové, prijiMane meNa,chôdza po paHrebe,postriŽiny, hosTina,bubny, p튝aly, sKoky ceZ oheň, speVy, oBradné Kúpanie v noci💦🔥🌸🌿,groŠe na podpoRu OZ karPatské Slnko a našejPRáce Radi prijMmeme

🔥🔥🌞24.6.jÁnska byLinKová ČaRovná noC🔥od 18h-do 24h, zber a sPracovanie byLín a kvetov,vitie vencov, ručné kosenie,Mágia života a smrti-najväčšia byLinkáreŇ, oheň, hovoRy, speVy-tráVnice, spoloČné jedLo vArené na ohNi, jÁnske hRy… d Á sa u nÁs preSpať, ráno lukostreĽba a víTanie slNka, pRísPevok 33e