🌨️ziMa na Myjave 2021

deCember 2021

4.12.Astro/hvieZdopis

11.-.12.2021 ,luciovSko čaRodejnícky deŇ, oheň,hostina,worKshop,Obrad SveteLný, StráŽske vrChy,dÁ sa prihLásiť,info u. NÁs

21.12. podvecer až večeR OSlava ziMného slNovratu v kRuhu ohŇovom,je potreBné sa voPred prihLásiŤ, otvoRené pre kaŽdého ,kto sa zaujíma o pôvoDnÉ obRadoslovie a ducHovno preDkov

JanuÁr 2022

9.1.2022 ??PosVätné a siloVé mieSta KarPát,10.stretnutie cYklu, uŽ sa dÁ hláSiť, počet mieSt limiTovaný?️obraDy,naciŤovaNie a čisteNie mieSta,noVoroČný oheŇ a ČAj

22.1.výRoba luku a šíPu u nÁs, 1.časŤ

30.1.od 14h, hRomnice na KríŽnych ceStáCh✨⚡⚡⚡spojené s FaŠiangami v mAskácH, oheň, tance, hrY,hostina v duBine, lukostreĽba ,preSné inFo dopLníme

23.1.⭐.Astro/hvieZdopis,pokraČujúci,onLine podoBa

FeBruÁr/ľuTeň 22,

DieLňa na vÝroBu luku,?teRmín doPlníme

Astro/hViezdoPis, začínajúca skupiNa,onliNe