❄️🔥a JaR nA Myjave 2022/23

APríL🌿

2.4.ŠkoLa novéHo žiVota,u nÁs

22.4.2023 – od 15.30 JuRsKá haDia luKostreĽba,obRad, lukostrelecké Hry,hostiNa. U nÁs. DÁ sa hLásiŤ.🦎🦎🦎🏹

22.4.od 10.30h .DielŇa na lukY, 2.etapa

MÁj🥀💃

25.5.🏹🪶🌿OBradnÁ a intuiTívna lukoStreĽba,predNáŠka s ukÁžKami, kaviAreň PeNny, DevínsKa noVá Ves,BratisLava

6.5.2023🌿VýRoba sVojej p튝alY-koncoVkY v spolupRáci s Centrom pre tradiĆnÚ kultÚru, Myjava,presuNutÉ na JeSeň

14.5.ŠkoLa novéHo žiVota,cYklus,u nÁs

28.5.SiLové mieSta,VlČnoV – jÍZda KráLů,ŠkoLa novéHo života +kto.sa.chCe pRidať

JÚN

1.6.ŠkoLa doma JaBlonka,Deň detí ako u sTarých sloVanov

roba lukov a šíPov, WalDorFská šKoLa, BraTislaVa,terMíny dopLníme🏹🏹

  • 10.-11.6.DieLňa na Výrobu luKov,u nÁs
  • 12.6.vÝroba lukov, DomškoLa ŽivoZem,boRinka

24.-25.6.ŠkoLa novÉHo žiVoTa:jÁnskanbyLinkÁreň, koSenie,máGia sloVanov, slNovratovÁ mÁgiai

21.6.2023 SLnoVratová oSLava,obrad,oheň,hoStina,KuPalo☀️

27.6.ŠkoLa ŽiVozem ,výroba šípov ,u nÁs

JúL-auGusT: LeTo na Myjave,viď tituLná sTrana

JESeň 2023

SepTembeR

PoSväTné mieSta:piLiŠské hoRy a DuniaCi kameŇ(doBogóKő),OstriHomská sKala – staRé sloVanské územia, s kúPaním sa v DuNaji , spreVádzame mY,tvoRísa skuPina, 2.poloviCa mesiaca

OktóBer

PosVätné mieSta:AtéNy,DelFy,Sunio, spReváDzajú WeelsLawa a DuchoSlav