👑♨️Leto na Myjave 2020 🧺🍒(už poSledné mieSta!)🍎🌻🐌🦉🐔 PoZnámka:naše leTné škoLy a tÁbory majú rodiNný chaRakteR:počtY sa poHybujú okoLo 10 ľuDí.

🌻 termíny podujatí na leto🌻

💥👑Letné ŠkoLy vedú weLesLawa a duChosLav,pRiatelia a poMocní veDúci z radov sTaRších a sKúsenejŠích deTí a mLáDeže.👫👭👩‍👩‍👧

2.-10.7.2020 Karpatská letná škola I.,17.ročNíK

,staRší a poKročilí,aleBo tí,čo u nÁs už boli …

20.- 24.7.2020 Karpatská letná škola II.,15.roČník,pre meNších alebo „novÝch“.ešte 2 mieSta voĽné.

🐺🐺🐺25.-28.7.2020- muŽská svoRka, 🤼🤸💪🔥🌙🏹otCovia,dedovia,vnuci,sYnovia.8.roČník,posledné 1-2 miesta(skuPinka) voĽné

tÁborenie,oheň,varenie v kotli, práca s drevom,lukostreĽba vonku, paliCová škola, nočné spaNie pod oblohou, psY,pAsenie, mužské Hry…potNá chyŽa pod leSom.

♥️♠️✨🌈31.7.- 4.8.2020 Mokošín – 6.roČník,Sme žeNy🌝🌞🌬️🌅pre vŠetky vekovÉ skupiNy.eŠte 2mieSta voľné. príRodný ŠamanNizmus pre baBy na sloVanSkýXh zÁkLadoch…bližšie info :0907940397

💥🌻🌱6-7.8 2020..ByLiny s duChosLavom a vArenie s WeleSlawou (autoRka 3 kníH o 🥣🥗🍽️intuitívno-tradiČno-zDravoTnom vareNí,viĎ VyDavateĽstvo)…VšetKo o leSe,rastLinách,oHni, spRacovaní bylín spolu so spoLočnÝm vareNím vonku na ohni ….na mYjavskej koPanici pod leSom.🌾🌿🍅🍒🍓

POZOR!!!!dÁ sa doHodnúŤ aj inÝ terMín,eŠte je terAz moŽnosŤ😊

14.-18.8. Rodičia a deti, 12.roČníK, jedineČná veKovo zmieŠaná skuPina:roDičiA s deŤmi ,samé deti,sAmotNí dospelí,babKy s vnuČkami,dedoVia s vnukmi, vnuci sBabkami, trojGeneRačné skupiNy. CenoVo odstuPňované,rodiNy zľavy.👨‍👨‍👧‍👦👨‍👧‍👧👨‍👦.otVorené 1 mieSto(pre jeDnu osoBu al.skupinKu),poSledné!!!!!

😉oKrem týChto poduJatí buDe v leTe DieLňa na vÝrobu luKov a šíPov .teRmín doPlníme,dÁ sa už hlÁsiť a voPred dohodnúŤ TERMÍN priAmo s naMi😉

🍄PoZor!počTy na poduJatiach sú limiTované, a už všetKy takMer obsaDené a rýChlo sa pLnia,taKže sa neoPlaTí otÁľať!!!😉