🌀JesEň a ziMa na Myjave 2020 🏹 PoZor!!!všeTky poduJatia počtoM úČastníkoV liMitované🔥

⭐🌟1.11.2020– aStro/hViezdopiS,onliNe ,7.čaSť😊🌛

20..NovemBra 2020, dieLňa na vÝrobu luku a Šípu🏹dá sa priHlásiť

🏹🏹27.11.2020 – dieLňa na LukY a šíPy

29.11.2020-traDičná oNdreJská lukoStreĽba ,oBrad🏹

4.12.- 5.12.2020– dieLňa na LuKy a šíPy🏹🏹

6.12.- aStRo/hVieZdopiS 🌜🌞💫,cYklus, onLine

19.12.- Očista dYmom,prednÁška s ukážkami, lekáreň Iris,bratislava,preLožené na 9.1.2021

20.12.- slÁvnosŤ zimnéHo slnovRatu,KRačúŇ,🌲🔥💫ohňovÝ obraD v lese ,myJava🌲🔥🌀