?jAr a leTo ?na Myjave 2021 ?PoZor!!!všeTky poduJatia počtoM úČastníkoV liMitované?

??????????????????

?jAR 2021?

14.5.fesTival VÍTanie jaRi????vRbovce,vÝRobný workshop na luKy, lukostreleCká škoLa,viď Výroba lukov a šípov na strÁnke

❇️❇️?15.5.- dieLňa na luKy u nÁs, dÁ sa hLásiŤ??

22.-23.5.aStro /hVieZdopis nažiVo, u nÁs⭐??

29.5.- PosvÄtné mieSta kaRpát, cYklus, 8.streTnutie

19.+20.6❇️?sLnovRatová 6.dieLňa na LuKy,u nÁs??

????20.6.2021 oBrad a osLava Letného SlNovraTu?

???☺️26.6.sTretnutie pRiatelov a podpoRovateĽov KarPatskeHo SlNka☺️?na -osoBné pozVanie

?Iné Dni a PoduJatia upresNíme podĽa oKolnosTí.??️.

????????????????????????

????LETO NA MYJAve????

TraDícia, preŽitie, remeSlá, zruČnosti, sebestaČnosť,mýtY preDkov?????

?????POZOR!!!!!! VŠetKy terMínyzvÄčša obSadené, ak sa chceTe ešte

pRihlásiť, môžete sa inFormovat na 0907940397??????

?⚡????1.-5.7.2021 SME MUŽI,muŽskÁ sVoRka???poZor!!! EŠte jeDna roDina sa zmeStí!!!!!

?16.-20.7.2021 Karpatská letná škola, začiatočníci a menší, 15.ročník,OBSADENÉ

?16.-25.7.2021 Karpatská letná škola, pokročilí, 18.ročník,oBsadené

?22.-25.7.2021 Karpatská letná škoLa Retro??❇️?

?‍❤️‍???‍?‍?‍?3.-8.8 Rodičia a deti, 10.ročník,OBsadené

?????14.-18.8 Mokošín,žeNy, dievČatá, matKy a dcéRy, aj bez…7.ročník. príRodný ŠamanizMus a sebesTačnosŤ,OBSADENÉ???️?