PosVätné mieSta kaRpáT s MokoŠinou dRužinou

TáTo svätyŇa náS všeTkých hlBko zasiahLa. VzneŠenosŤ a veĽkoleposť desaŤtisíce rokov starého,verejNosti úplne neznámeho objekTu vySpelého spoločenstva,ktorého odKaz čítAme zreteĽne aj dnes,je málo poRovnateľná s čímKoľvek,čo sme doTeraz zažili(najviac sa podoBajú DelFy a tieŽ chRámy v áZii). PoHyb ako v snÁch, nadRozmerné a na toto ročné obDobie neloGicky sa vysKytujúce rastLiny, zvLáštne pLynúci čas, inak sa sKladajúci priestor…a zasa ďalŠie objavené súvisLosti. Sny v tú noc niektoRým zasiaHli do živoTa.