Obrad vynesenia Moreny 2019

ByŤ MoRenou nie je vôbec divadelná rola.Byť Morenou je rozhodnutie, a to závažné .Dosvedčí to rad živých Morien,ktoré u nás za tie roky vzali na seba údel odchádzajúceho Démona zimy(o tom priesieme článok do Veľkej noci). Poznačí to dušu (aj telo)dotyčnej devy či ženy na nejaký čas…Toho roku sa Morenou stala Zorana (po jej Babe Jage na nočnom divadle na Mokošíne celkom prirodzený čin…)Morenina družina podržala svoju vládkyňu v jej ťažkej chvíli,…i keď pochod smerom k potoku ešte len podčiarkol jej osamelosť.Byť Kráľovnou Jari je,naopak, prestížna záležitosť,a malé dievčatá sú ňou poctené. Toho roku pokľakli na brehu potoka (s tlejúcou slamenou a v potočnej vode sa umývajúcou živou Morenou) vyprevádzajúci zimu pred Amálkou…a bola to vskutku krásna Kráľovná. Nečakane nádherné počasie vlialo do duší prítomných nádej a radosť.A na druhej,jarnej strane potoka,rástli prvé podbele a pľúcniky.Jarné hry,plný stôl, húf lukostrelcov a oheň s píšťalkou a bubnami,to bola bezstarostnosť a návrat do detstva. A jar prišla!

ObradNý taneC Moreny a moReninej dRužiny.

MoReNina sTrelnica

MoreNina dRužina (škoLa nového žiVota-moKošín)

Ťažká chvíľa…(VierKa spomína na svoje „morenovanie“)

Morenina družina bola ako jedna bytosť

ObChádza MoreNa

ZačíName!

OBradná pLacka z jaRných vaJec

TRasa sPrievodu na poSlednej ceSte je každÝ rok tÁ isTá,ľudIA sa( aj)meNia.poHľad na ČaSť obRadného sPrievodu.

KRáĽovná jaRi AmálKa prijíMa svoje inSignie….

A ľud poKľakol preD svojou noVou KráĽovnou

PreSkakovanie vodNej hraNice,do jaRi…

Čo Má väČŠiu silu – Leto aLebo ZiMa???

Snímky:-weL-boRisLaw,ĽuBoš