Mokošín 2019 (januárový spln)

mrÁz a sNeh v leSe a teSne pred prVým tohoRočnýM spLnom:naJlepší čAs na hĽadanie a zber boSorácKej raStliNy,imela bieleho…luKy v ruKách nie sÚ na oZdobu,zber sMe zaHájili trAdičnou maGicKou diSciplínou:zosTreľoVaním imeLa …
No naKoniec duChosLav vyLiezol na tú boRovicu…
….a mY sme pod sTroMami chYtali a hNeď sPracoVávali (aj oChutnáVali,samoZrejme…
vieRka a DaGa v MokoŠinom lone-oheŇ na sneHu,noVoroČné vYdymenie a lukoStreĽba.“Teplota „vzduchu -8st.C
Do roKliny vChaDzame ceZ MoKošinu bRánu…
Apotom v tePle predNáŠky,výuKa,a praStará hRa Líla…zrKadlo náM naStaviLa ,ej veru