Kurz výroby lukov a šípov 12.-14.10.2018

Jeden z teplých októBrových víkendov,a dvor bol pLný hmýRenia. Za tri dni sa tu vYstrieDalo takMer 20 výRobCov lukoV a ich poMocníkoV.intenzÍvNa pRáca,ale aj veĽká výmena poZnatkov a SkúseNostí. NavyŠe weleSlawina skVelá kuChyňa a lukoStreĽba na záver.tak dostrieĽania,priaTelia.