Turičný Mokošín (škola nového života) mÁj 2019

K streTnutiam u nÁs paTrí vžDy aj dobré jedLo…

PríPrava na pRvé skoseNie lúKy…aj mokoŠínKy prvý raz v Živote nakúVajú kosY.

OčaKávania aj rozpaKy,kosy sú riAdne osTré…

…a preTo treBa dÁvať pozoR pri KažDom poHybe.

HoRislava sa teŠí,že koNečne spojazDní na chaLupe aj svoJu tupú koSu.

BRúsiMe a brúSime,čím oStreJšia,týM lepšia.

ČisTá mediTácia…

(…PodAj mi oSličku…)

…a čisTé rozJímaNie.( A výsleDky sú vidiTeľné hNeď!) ČaRovný tRávoVý taNec…

SloVensko na Morave.(TuRíčna jíZda králů,VlčnoV.štuDijná ceSta.)

Ako vŽdy na“ jízdě“,teplúúúčko…

Farby,zvuky,vône…Ešte nás čaká veĽkomoraVské osídLenie a baZilika VeLigRad

Fotili weleSlawa,duChosLav,KaktuS,zoRana,kRistíNa