PoDujaTia ,workshopy, pRednáŠky- leto2019

 ???LeTo 2019??? 24.-26.6.jánSka výRoba lukov a šíPov.u nÁs.poSledná dieLňa do jeSene- celé leTo sú u nÁs leTné škoLy a iné pobYty. NaJbližŠí :JeSeNný kuRz na luKy po jeSennneJ roVnodennosti.dÁ sa priHlásiť uŽ teRaz.teRmín zveRejníme čoSkoro,poČty limiTované. JúL a AuGusT-viď Leto Celý článok PoDujaTia ,workshopy, pRednáŠky- leto2019