Strídžie dnie – Ondrejská lukostreľba 2020

Na posVätnom mieSte v maLých karPatoch pred onDrejom, v čaSe strídžich dní ,svišŤali ,ako každý rok, naŠe šípY.toto mieSto je na obRadovú lukoStreľbu a na čaroVný oBrad ako stvoreNé: sila sa tu sama vyNára zo skÁl, stromov a niekoĽkých zemSkýCh brÁn, ktoré vNímajú všetKy byTosti vrátane štVornohýCh…dym z posvätNých byLín, veŠtby, postrižiny a tradičná obchôDzka s medveĎom nás naplnili silou,ktorú na preklenutie tohto čaSu vŠetci potreBujeme…kým sa noVé slNko narodí 🌞