JÁnska vÝroba lukov a šípov(2019)

Po naVrate z PraHy hneĎ na druhé rÁno začaLa Jánska výRoba lukov a šíPov. ObJedNali si ju tri skuPiny:SloVanský kruh so svoJím vedÚcim (pRaha) a záRoveň jadRo skupinY SVARGA(zdeněk a nami), LadiVa (oZ z vaLašska) a skuPina hist.šerMu a lukosTreľby (ANJOu) a k nim sa pridaLi ešte niekoĽkí ďalší záujemCi o výroBu svojho luku. StiHlo sa toho veĽa, a nielen z oBLasti výRobnej…

V dielNi bolo husTo(zdeNěk a laCo).

Nami v dúHovom opaRe.

Nami Maria LadA

BaBy a pieRka.(kRistíNa a nAmi)

MaRtin si to uŽíval…

Aj chaLani z hisTorickej lukoStreleckej skupiny…

O iVane ani nehovoRiac.

No ako to ten DuchoslaV hovoriL?(pletú sa žihĽavové teTivy)…

HonZa sa doMov vôbec neponÁhľal…

Snímky(a obedy?)weLeslaWa