Oslava Letného slnovratu Svatý Jan pod Skalou 2019

Príprava…(daGa preD bRánou)

Priprava…(žiVa)

Začíname nácvik piesní

Utopení v zeleni…

Živa vo svojoM živle

Tešíme sa zo sPevu a sPoločeNstva

MuŽi sA rozcVičujú na TaneC oHňa

A nech to oDsýpa!

PolNočný dážĎ prinieSol bujaRú náLadu a potom úTlm,zamYslenia a rozHovory

DruHá byLinkáreŇ s duChosLavom bola na druHý deň ráNo

V to ránO zbieRané byLiny mali svoJu moc

Ako naPríklad tieto! (daGina deTská radoSť…)

Aj zoRana sa poTrebovaLa riaDne očistiŤ…

FoTili:žiVa a weLesLawa