Hromničná lukostre“ba 2017

Hromničná lukostreľba 2017 SplnoVá luKostreĽba v naŠej duBine kažDoročNe priTiahHne streLeckú roDinu.trAdícia žiVej luKosTreĽby v sVätoHáji s oHňoM na sNehu  pRi PeRúnoVi sa odlišuJe od vŠetkých oStatných oBradov v roKu.Má v sebe vÝbušNú siLu preDjaria s prVými búRkami a mnoŽstVom Celý článok Hromničná lukostre“ba 2017

Oslava zimného slnovratu 2016

Oslava zimného slnovratu 2016 V tRadičNom kRuhu naKloneNých byTostí,noVýCh I každoRočne Sa tu sTretaJúciCh z ceLej kRajiny, sme v dubine poSvätNej oHeň slnoVraTový v teMnote pRed zrodenim zapálili,obRad vyKonali,šíPy ceZ oHeň vYsLali aj V sPokojnosTi na HoStine spoLu daRy užiLi.aJ Celý článok Oslava zimného slnovratu 2016