viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.


 pozri
tu:  VýRoba luku
  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+

PRáve teRaz 

21.12. – OSlava a oBrad ziMnéHo slNovraTu.bližšie na iNé Podujatia Zima 2018. 

15.-16.12.pieŠťaNský rÝneK

prečítajTe si:ByTosti roHaté,byTosti kRídLaté…tu

kNiha vyJde v zime.obJednávKypriJíMame už od teRaz,cena pri objedNaní a uhradení voPred do 15.12. 12e,poTom sa zVyšuJe. KontaKt:0907940397

Iné poduJatiA..pozri tu

Fotogaleria Slnovrat 2018

Niektoré články pre časopis Vitalita tu…

Obrad spájania sa s celkom

Obrad opakovania

Obrad putovania

Mláďatá v ohrození

Prečo človek potrebuje obrad

Silové miesta a hľadanie zázrakov

Čaro spoločenstva

Čaro posledného a prvého zároveň

Posvätné znaky

Obrad alebo voľnočasová aktivita…

Dámy a páni

Pecúch, čo sa kráľom stal…

Slnovrat sa blíži