viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.


Niektoré Članky pre časopis Vitalita tu

  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + žiVé oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+ruČná vÝroba luKov +šKoLa novéHo žiVoTa + sPreváDzanie po siLových mieStach s obRadom

       PRáve   teRaZ 

   💥 ZimNé preSlnovraTové  poDujaTia tu

            13. a 14.12.2019

 👻žiVý OBrad Lucií  v čaSe stríDžom s preDnáškou ČaRovný a liečivý dYm.

13.12.-ČaJovňa jaMajka,BreZová p.BraDlom,od 17.30h

14.12. – leKáreŇ IriS,braTislava, od15.h

S uvedením knihy Nech Slnko vyjde!2, Bohovia,démoni a iné neBytosti našich predkov.