viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

­ pozri tu:  VýRoba luku  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+

PRáve teRaZ

PoZor!!!do 30.9.nie sme oTvoRení pRe šiRokú veRejnoSť.pRosíme vŠetky sPráVy rieŠiť cez náš email al.sms.po tomTo teRmíne koNáMe a koMuniKujeme .

v naliehavÝch a oSobných pRípadoCh voLajte.ďaKujeMe.

TáBory,workShopy…ppozri tu

mokoŠín 1,foTo tu…

Fotogaléria z letnej školy pokročilí tu…

 Fotogaleria Slnovrat 2018

Ešte zopár slov k tohoročnému Slnovratu…

 články pre časopis Vitalita tu…

Obrad putovania

Mláďatá v ohrození

Prečo človek potrebuje obrad

Silové miesta a hľadanie zázrakov

Čaro spoločenstva

Čaro posledného a prvého zároveň

Posvätné znaky

Obrad alebo voľnočasová aktivita…

Dámy a páni

Pecúch, čo sa kráľom stal…

 


Pridaj komentár