Priatelia,bytosti,pecúchovia…

 

  • HĽaDáme poMocníKadobrovoľníka na výpomoc do dvora(dielŇa, zVieRatá, reMeslá, hoSpodáRske pRáce). Aj Na iBa nieKoĽko dNí, aj Na DlhŠie. info u nás.

PoZor!!!teRmínY MáJ -AuGusT 2017 LETO NA MYJAVe už zNáMe!!!dá Sa HLáSiŤ! poZrieť tu,mieSTa sa rýchlo oBsadZujú.

PoDujaTia MáJ – júN 2017 tu

       PRáVe teRaZ

🌞sLnoVraT 2017 s kaRpaTskýMi PecúcHmi🌞

17.6. ČaRo jáNskYch bYLíN a oBrad leTnéHo sLnoVratu,

LeKáReŇ IRiS,bRaTisLaVa.

20.6. ,OsLava leTného slNovraTu ,maTerské cenTruM LoNo, VeĽký bieL🌞

21.6.-  21.30h ,oSLaVa


Letného sLnoVratu ,MYjavské koPanice. IDeMe poDľa SlNka.ďakujeme Za poChoPenie.

TenTo rok IBa uZavreTá sKupina – vNúToRný Kruh.

RAdi váS uVidíMe na oStatnýCh poDuJatiach pRe veRejNosť.🌞

Nový článok pre časopis Vitalita tu…

JúN 2017
————————————————————–

PosLedNý dieL- Takí diVoKí 3 – chYstáMe na LeTný sLnoVrat 2018 .obJednávKy možNé.

 

POZoR! Ešte 4poslednÉ kuSy na Sklade.

Rozhovor s autorkou o novej knihe tu…

Rozhovor Matúša Ritomského s Weleslawou tu….


 

Pridaj komentár