viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + žiVé oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+ruČná vÝroba luKov +šKoLa novéHo žiVoTa + sPreváDzanie po siLových mieStach s obRadom


         PRáve   teRaZ 

    AuGusT:pracovné bRigáDy na streDisku,info u NáS

ÚspeŠne zaKončené leto,sNímky z MokošíNa prineSieme…streDisko otvorené až preD jesennou rovnodeNnosťou.,……,…………………………………………………………..


Niektoré Članky pre časopis Vitalita tu