Naša aKtuÁlna kniŽka

Ohňom a dymom
cena 7e

................

cena 10eur

dá Sa oBjedNať - kúPiť aj tu...
 
 
Na peci sa dejú samé dobré veci

InTuiTívNa luKosTreĽba- výRoba Lukov, p획al, BuBnov- kuRzy na PrežiTie- Čarovná bYlinkáReň- zaBudnuté RemeSlá- tRadičné GazdoVaniE- StaRé oBrady SloVanov- ožiVeNá hiStóRia- Letné ŠkoLy a táBory-pREdnáŠky-  WoRKsHopy- ekoLógiA- doBrovoĽná SkroMNoSŤ-AlTerNaTíva -sTarÁ kuChYňa a noVé VaREniE
Karpatskí Pecúchovia

PriJmeMe na Leto
poMocNíka/pomoCníČku do dieLne  i DvoRa.k zVieraTám,na KosEnie, práCa s dREvom.možNosŤ nauČiŤ sa,poDieľať sa i zaroBiŤ,
presné poDmieNky osoBne:0907940397
náStup možNý už terAz


cyKlus článkov:Oživené obrady
Zo sveta rastlín- článok tu...

 

-písaný do slovenského mesačníka ViTaLita už niekoľko rokov
0907940397
0915141933Galéria strediska

Dieľňa

Kurzy na výrobu

Vydavateľstvo

Naša ponuka

Podujatia

Podporujeme


Ohlasy

Naše články...a články o nás

Obrad otvárania starých príbehov..


PoZoR!!!TeRmíNy LetNýCH ŠkôL a wOrKshoPov
 

LeTo na MyJAvE tu
kliknite
LeTné ŠkoLy u PecúchoV

 deTi:  15.7.- 23.7.- oBsadeNý, skuPina uzaVreTá

deTi2 : 15.- 20.8. oBsaDený , skuPina uzaVretá

RodiČia a DeTi: 24.8. - 29.8.- taKmer plNý, 2 osoBy sa ešTe môžu PriDať

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WoRKshoPy  v LeTe   u PecúChoV   
- doPlneNie a zmeny možNé


7.- 8. 7
. SlOvaNský
sTRedoVek u PecúChov (luKy, kuChyŇa,býVaniE, píSmo,Byliny, HradiSko), žiTý WoRkshOP- vHOdné Pre RodiNy i
jeDnoTlivCov,ceNy :55e- 33e.(dosp.-deTi do 12r.), už Sa oBsaDzuje , počet MieSt liMitoVaný

----------------------------------------
 
24.7. - čaRovNá bYliNkáReň-TraDičné poDuJatie v Lesoch a na lúke

----------------------------

4.8.- 7.8
. SmE muŽi
(pre oTcov so SynMI aj oTcoV aj iBa sYnoV), 2.roČníK,cena cca 77e
-------------------
9.8.SloVansKé
doChovaNé píSmo - HlaholiKa a sTaré posVäTné zNaky-woRkShoP pre deTi a mLádeŽ , GaléRia výTVARNÉho umeNia,HodoNíN, ČeSko
----------------------------

14.8.
- čAroVná bYlinKáreŇ
- Tradičné poDuJatie v LesoCh a na lúKe

                              !!!noViNka  :
20.-22.8
. -MoKoŠíN
aleBo SmE   Že
Ny
     -(pre ŽeNy,deVy,diEvčaTká)
Hadia žena,svetelné telá a píšťaľka... (vyšlo v Aprílovej Vitalite)

zážitkoVý lesno
lúčny, reMeSelný, nočno denný oHňovo oBradNý buBnoVo myTologiCký a iný KRuH s oBradmi na siLových mieStach, s bYlinKárňOu, vníManie zVieRat ,s príRodnou kuChyňOu, šiTím, výRoba svojHo obRAdového náStroJa, maGické posTupy
uŽ sa ObsaDzuJe, 3 MiesTa ešTe VoĽné
 dá Sa hlÁsiŤ.
cena 63 e. a 48e , spanie v hLinenom doMčeku, jedLO z pecúchoVSkej kuChyNe
-
 
---------------------------------------------------------------------

!!!PoZoR!!!    
VýRobná StoDoLA-
luKy, šíPy, p획aLy u PecúChov vo dVOre ceLé leto okrem horeuvedených TerMíNOv poDľa doHodY!!!


------------------
-NáVšTevy jednoTlivCov i RodíN v lete vo Fo
rme PomOcno - Gazdovského aLebo inaK
záŽiTkovéHO  poByTu
doHOdou MožNé!!!Práve teraz
28.6. - KarPatSká LuKOStreLecKá šKOla
3.StreTnuTie
------------------
priPravoVAná kNiha
Weleslawa- Takí divokí  3

vYjdE k LetNéMu sLnoVratu 2016

pre všetkých , čo chcú zmeniť svoj život a poTrebujú  sa inšpirovať

Weleslawa- Takí divokí  3
Odišli z mesta a zmenili svoj život.Reportáže zo životapRvej Vlny alternatívy na SloVensku. Jediná svojho druhu:Prvé dva diely VYPREDANÉ už dlho:::koLujú v oPiSoch ::

dá Sa oBjedNaťteRaz pRiaMo u NáS
predpoKlaDaná cena 10-12e. forMáT A5,200strán, fotografie,FaRebná obálka
--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
Čo bUde -poduJatia


5.6. - 11.6.
Staré ČaSy u PecúChoV-
v spoluPráci s WaLdoRfsKOu ŠkoLou, BraTisLAVa - (ŠkoLA v PríRode)

-----------------------------


LeTný SLnOvRat S PecúcHmi18.6.
-TraDičNá OsLAVa LetNého SlnoVraTu

u Pecúchov, MyJAvsKé koPanice,
oBRad
pRe pRívRženCov SlOvanSkej TradíCie pod LeSom, taNce, buBny, oHeŇ, KveTinoVá a oHňOvá sLáVnOsť.
 možNosti: preSAh s ručNým KoseNím a  tRAdičNým raNNým kúPAním v jaZeRe 19.6.,
poobeDe MyJAvsKé SlávnosTI-galaProgRam.
inFo:0907940397
------------------

24.6.- 25.6.-  JáNska OslaVA Leta
PredNáška,
sLovanskY traDičNý oBrad Pri Riečke , s BylinKárŇou, obradnou lUkosTReľbou , oBradno očisTným ranným kúpaníM a KoseNím,
PraHa , čajoVňA ŠaMAnKA a Sv. Jan pod SkáLou(pri Prahe)
------------------------------------------
PecúChoVský arChív

Čo už boLo...

----------------------------------------------
19.5.- StaRé čAsy s Pecúchmi
Lesná škôlka LesNou ceStičKou,Limbach

------------
20.-22.5.VýRoBa Lukov
a
15.5.,22.5.-KaRpatSká luKostrelecká šKola, 1.,2. strETnuTie-----------------------
30.4.-1.5. - Luk a šíP u PecúcHOv,"oTvoREná StoDoLa"

------------------------------

23.4.OtVáRaNie zeMe,oBrad, bYlinkáReŇ u PecúcHOv. žiVý WoRkShop

------------------------------------------------
15.4.-náVšteVa poSvätNých miEst- siLové praStaré mIestA v KarPAtoch

----------------------------

3.4.- VýRobná StOdoLa u PecúcHov
29.3.-JARné sViatKy,vYneSenie MoreNy, VeľKýbieL

   
PreDnášKa s uKážKAmi
DanCeLAb PraHa

naše oBrady, hudBa  ...a roZhovoRy po...


aMbiEnt v MeTre,foto: Zdeněk
--------------------
PrAha - vynesenie Moreny

ŽiVa ako MoRena bRAla sVoju úLohu váŽneSpeVavé deVy


oBradNý kRuh


hRy jaRné ...a sKoKy!


ziMa - Leto
sníMky: zDeNĚk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.- od 17h. NoC v KnižNici-tradičNé poduJAtie,7.ročNík
pre:BreZová p.BraDloM

23.3. -StRedOveKá kucHyŇa SLovAnoV,hisToRic LuKostreĽBa-SV.Jur pri BraTislave.PecúChOvIa a WaLdoRfSká ŠkoLa12.3.

VyNeSenie MoReNy u PecúChov

sPrieVOd ako KAžDý roK boL hlučNý a Veselý...

 

 


 
a necHce sa Jej ...

zIma -Leto

 
 


KráĽoVná Jari 2016 - eMmka
sníMky :BorIsLaW
www.rovny-naturephopto.sk
Luboš Diňa (1)

------------------------------------
12.3.-ŠkoLa noVého žiVoTa,MyJAVa
,uzavretie kruhu
--------------------------------------------
1O.3.
-StaRé ČaSy  PecúcHmi-3.ročNík
LeSná ŠkôLkA -LiMbAch
-------------------------------------------------
11.3.-ZdRavé teLo,neZloMný duch , predNášKa s uKážKAmi
-2.ročNík
breZová p.bRaDloM
----------------------------------------------------------------------------------------------
  23.2.StaRé ČaSy s PecúcHmi 1.
EkoškôlKa a M.c LoNo-
VeľKý biELpri SenCi
-------------------------------------
19.2.ZdRavé teLo,neZloMný duCh
2.ročNíK- čaJovŇa JaMajkA, breZoVá p.BradLom

------------------------
31.1.-dieLňA u PeCúcHov
(dokončovacie práce na lukoch)

-------------------------
30.1.
OSlaVa hRomniČno-peRúNsKa
v duBiNe s lukostreĽbou-------------------------------------
22.1.
Zdravé teLo, neZloMný duch,2.ročNíK,
čaJovŇa JaMAyKA,breZoVá p.bRAdLoM
preDnáŠka,uKáŽky, ochuTnáVky
.
-----------------------------------
13.1.
DieLňA a
LuKosTReĽba,WaldoRfsKá ZŠ, bRatiSlaVa

vlasTnoruČne vyrobený luk, prVý výstreL
------------------
16.1
.-
ŠkoLa nového žiVota- u PecúChoV
----------------------------
19.12.

TRAdiČná ceLosLovenSká OsLaVa
ziMNéHO sLnoVratU

viac foto tu... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
StRídŽie dNi s NaMi
12.12.od 17h.
SvEteLné sViaTky LuCie - MokoŠ
traDičný oBrad s preDnáŠkou, súčasŤou aj ČaRovNá bYlinKáreŇ.
ducHoSlaV a weLesLAva
ČaJovňA jaMaYka
Brezová p.BRadLom
-------------------------------------------
13.12.
siLové mieStA na ZáHoRí- HolíČsky roNdeL a menHir-HoLíč-
KarPAtská šKOLa noVého žiVota
 
výKLaD R.IrŠa

29.11.
ŠkoLa noVéHo žiVoTa
zBeR a viaZanie trStiny na sTrecHu
(úVod do pRíroDnéHo stAviteĽstVa)


   


---------------------------------------------------------------------29.11.-
traDiČnÁ OnDreJská luKosTReĽba s oHňom


----------------------------------------------------------------------
5.12. - 6.12.DieLňA na výRoBu LukoV a šíPov-WaldoRfSká šKoLa,bRatiSlava a StodOLa u PecúCHoV
vedie:duChoSlav

-----------

31.10.2015

TrAdičNý oHňoVý obRad v Lese zA duŠe pRedkoV

S lukoStreĽbou, MaSkami a HoStiNou pRE duŠe


    
 
  
---------------------------------------------------------------
28.11. luKosTReľBa -woRksHop,deTi rodičia

WoLFsTahL,AuStria

-----------------------
17.11. ŠkoLa noVého žiVota - u PecúChov

------------------------
1.11
.2015

dieLňa u PecúChoV-LuKy,šíPy

dokončovacie práce
--------------------------------
31.10.

poTáBorOvé plackobranIE

----------------------

24.10.
ŠkoLa nOvéHo žiVotA -u KarPatských PecúChov

----------------------------------------------------------------------
17.-18. októBer-2015

VýRoba LuKov a šíPoV,dIeLňa

WalDorFská šKola BratisLaVa,rodičia a deti

--------------------------------------------------------------------------------------
9.10.2015 o 17h.
SiLné teLo, nEzLomNý dUch-(s čaRoVnou bYlinKárŇou)CyKluS v ČaJovNi JAmaYka-bReZoVáp.bRaDlom

----------------------------


27.9.2015

SpLnová jeSenná luKosTreĽba u PecúChoV
- oheŇ,luKOstreLecké hRy, inTuitíVna luKOsTreľBa, spoločný čaj a sTaRosLovaská Placka-

a

Jesenná VýRoba LuKu a šíPu-

  25. - 27. sePtemBer 2015 MyJAva
u PecÚchoV

------------------------------------------------------------------------------
LeTo u PecúChoV
Rodičia -  deTi

26.8. - 30.8.

ZáveRečná foTka:nie všEtci a nie Všetko (výRobky poBalené v Taškách...)


Na Kruh u HrnčiaRa aDriáNa na KoŠaRiskách sa tVorilA RaDA
pEtER A mIšKO -NAJzANIEteNEJŠÍ HRÁČi na Koncovku
miEsime ceSto na Obradné pLacKy-vIeRka a spol
---------------------------
SvAroGoV koTúč

14.-17.8.
letNá šKola -doSpeLí


snímKy doPlníme čaSom
--------------


LeTná šKola PecúChov-deTi 2.
3.-9.8.Bytost LetneJ šKoly 2. - NaTáliA RoDana


SkúšAMe dIvadLo: doBšinský -RoVnopekNý pár


KažDodeNná luKOstreľBa intuitíVnym spôSobom . LekTor: SoKol, bYtosŤ letneJ školy júL 2015


sTrieľame na lúKach kaRpatských,čisTinkách i V Lese


MaľBa s MajKouRoDana zaSpala s rozroBenou lyŽicOu v ruKe
a zMešKala obeD...
--------------

ČArOvná bYlinKáreŇ

1.8.

intenzívny letný workshop  u PeCúChoV
JedLo z naZbieraNých byLín
, naVarené sPolu, čaJe a DaroVaný meLón k tOmu,
to BoLa veľMi jedLá byLinkáreň..

--------------------------------------------------------------------------
LeTná šKolA pEcúChov,deTi,1.sk.
13.7.-19.7.


troJdňová púť s KoZami A ČUVAČMI - NIČ PrE PAdAVKy...

pREstáVka na DesiaTu

pooBede spoLočNá hRa

-----------------------
3.-5.7.
Sme MuŽi----------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.6. JáNsKa bYlinKáreň-v  sPoluPráCi s čaJovňou JaMajKa -

okoLie BreZovej

-------------------------

OsLava LetnéHO sLnoVratu

u PecúcHOv 


Aj Kozy Naše sú veĽké ByLinkárKy...

nieKoľko záBerOv z preDsLnovRatovéHO hmýReNia 20.6...SlNko sVietilo nA dVor u PecúChov a Tam SA uSiLovne pRacovaLo...vence, múka na chlieb, došívanie odeVov...


Aj KoSeNIe v SaDe...


MLadoManžELia MiLoŠ a ZoRaNA so SvETlaNKou pRed SvaDobnOu cHvíĽou


...a SkoKy!!!


(keĎže tenTo rok neBol príTomný náš dVorNýfoTogrAF boRiSLaW, na ObraDE v noCi smeTakMer nefoTili,bo sme bOli plNe prítoMNí...)

-----------
snímKy: WeLeslaWa, DoBroMiR, RoBo FiTko, MaRka

-------------------------------

13.-14.6.
WaLdoRfS , košice - DieLňa na výRoBu p튝aL -koncoVieK, rodičia a deTi

 

  snímky:Weleslawa

------------------------------------
7.6. ŠkoLa noVéHo žiVoTa-MyJava,koPanica

uZavReTie poLroKa

--------------------------------------------
30.5.-31.5.

ŠkoLa noVéHo žiVoTa-tuRíČne sTreTnuTiE


--------------------------------------
23.- 24.5.DieLňa  na vÝroBu luKu

1.-6.5 vÝROBA svojHo Luku a ŠípU


---------------------------
25.4. -26.4.
víKenDovKa ŠkoLy noVého žiVoTa


-------------------------------------
25.4.
Sv.Jur
- hrADiSko-
9.roČníK
tRadiČná zážitková juRaJská haDia LuKOstreĽba -

-SúČasŤou
Hadie Hry a ObRady-


snímka:Robo Fitka
----------------------

18. aPríL
- soBota
.
STaRé čAsY u GaŠtanKa sPecúchmi  - bRatisLava - RaČa, LeSný kLub GaŠtanKO
jaRný  oBrad, vYneSeniE mOreNY- JaRná kRÁĽovNá, hRy, sTaré pieSne a hudba , lukostreľba pod otvoRenou oBlohou
snímky:Mišo
--------------------------------------
12.4.


11.4.
čArOvná bYliNkáReň
SiLné tELo , neZloMný duCh , 5.čAsŤ cYklu ZDraVie v KoLe Roka -bRezoVá p.BrAdlom - Lesy a LúkY, čaJoVňa JAmaJka


11.4. od 17.30h

SiLné tELo , neZloMný duCh ,čaJoVňa PoHoda, SeNica

pREdNáŠka s uKáŽkaMi

------------------------------------------------------------------------------------------

4.4.-DieLňa u PecúChov-výRoBa Luku a šíPu

---------------------------------------------------------------------------------------
29.3.ŠkoLA  nOVÉho ŽiVotA - u PeCúChoV
---------------
27.3.tradičná
NoC v KniŽniCi - 5.ročník
s kaRpatSkými peCúcHmi
MeStská kNižniCa BreZová p.bRadLom


--------------------------------------------------------------------------------------------

15.3.výRoBa Luku a šíPu
dieLňA Na kRíŽnych cEstácH

-------------------------------------------------------------------------------

13.3.PiaTok o PiaTEj

SiLné TeLo, neZloMný duCh - 4.časť z cYklu - ČaJovniČka JaMAyKa , BreZová pod Bradlom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.3.  -  ŠkoLA noVého žIvoTa,
v mYjaVa, ducHovné sTreDiSko Na KríŽnycH cEStácH

------------------------------

21.2.uKončeNie FaŠiangoV u PeCúcHoV


 


-záBavA na konci zImY v pRíRode s hosTiNou a
 HuDbou-

mAsKy,hRy, oHeŇ , LuKy, buBny,p튝alY...

--------------------------------------------------------------
14.2. VýRoBa sVojHo LuKu a ŠíPu - 1.a 2.skupiNa - 2. fáza

------------------------------------------------------------------------------------

13.2. SiLné tELo , nEzLomNý duCH - Piatok o piatej - ČajoVŇa JaMajKA ,17,00h BrEZOVÁ P.bRadloM -zdraVie v kRuHu roKa,
---------------------
7.2.2015

 


Sneh, luky a oheň...

LukosTreľba, čaj a placky na silovom mieste Starý Hrad

-ZiMná kRajiNa,
poSväTné miEsTo , ŠíPy vo VzDucHU-
myJava - leSy, hRadisKo- .
sPreVádZajú DucHoSlaV a WeLesLavA

--------------------------------------------
1.2.HrOmNiČné sTreTnutiE LukOsTrelCov - pRi pERúNovi v duBinE- kRížne cEsTy


 
snímka: borislaw

25.1.

ŠkOLa nOvéHo žiVotA,6.roČníK

na KrížnYch cEsTácH

 


17.1.-VýRobA svOjHo luKu a šíPu -1.fáZa-zBer dReVa a príPrava na opRaCoVanie -2.skuPinA16.1.
čAjoVňa jAMajKa - brEzoVá p.bRaDLoM- Piatok o piatej: ZdRavé tELo a NeZlomNý dUch
2.čas
ť z cyklu pRednáŠok s uKážKami a poRadeNstVom.


11.1.-Výroba luku a šípu - zber a príprava dreva,1.fáza-1.skUpiNa

myjaVské kOpaNicE
------------------------------

4.1.ŠkOla
noVéHo žiVoTa - nový ročník - 1. sTreTnuTie - čaJovŇa jAmajKa bRezoVá p.bRadLoM-

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


31.12
koNiEc rOKa  u PecÚcHOv-zážitok mimo ruchu ciVilizáCie , s ohňom v LesE, vychádzkou so zvieratami, lukoStreľbou, aj bubny a  p튝aly,  s  dObrým a zDravým Jedlom z  pecúcHoVsKej kuChYne

- bEz alKohoLu a dRog - čiStá eNerGia príRodY -

-----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

BOLO To nAoZajsTne sTretNutie kMeňA.
roDiNa nIe Po kRvi, aLe po duŠi.
oSLaVa
ziMnéHo
sLnoVraTu 2014 v dUbIne nAšeJ, s hoJnosŤou oHňa, hOjnosťou ľuDu z ceLého SlOveNska, hOjnoSŤou jEdLa, hojNoSťou oBradov oHňoVých boLa výNimoČná.
ĎaKUjeMe vŠetKým, čo zDieľaLi
s nAmi sPolu KRuH.
NoVÉ sLnKo sa
zRodiLo
!


snímky: Borislaw
za všetky odozvy a poďakovania sa: Pozdravujeme vás Pecuchi!Chceme sa vám všetci traja poďakovať za krásny a magický obrad Slnovratový.Bol to pre nás úžasný a obohacujúci večer a odnášame si odtiaľ kopec chuti robiť ďalej pozitívne veci v osobnom aj pracovnom živote. -Peťo a Majka, Škola šeliem, Bratislava
----------
Zdravím, vďaka za príjemný večer v dubine.Po dlhom čase som zažil mystiku lesa a stretol normálnych ľudí...a v nadväznosti na moje skúsenosti  to veľmi pomohlo....ďakujem aj za rady ohľadom zdravia,Slavomír Bachratý, Akademia Natura, Bratislava-
----------
Haló parťáci vďaka za sobotu, Veľmo dobre to padlo. Vďaka, že ste. Pohodové sviatky, veľa slnka - Kovalka (Vierka) a spol.,Bratislava

21.12.

viAnočný PjEščAnsKý Rýnek
námeStiE sLoboDy

- ukážkY z nAšEJ diELne , možNosť kúpIť
kniHy, luKy,
p튝aLy, bYliny, oLejčeky, liečivé mAsTe,  čaRovné  čisTiace vyDymovaCie zMesi-
--------------------------------------- NaŠa noVá kNiHa

DuChoSLaV: OhŇom a dYmom
(o posväTnosti oHňa,vyDymoVania, sLovaNskýcH byliNách v obRadoch,posTupY, recEptúRy, popiSy).pRakTickY i duChoVne.
  cena:u nás 7e aj s poštovným pri platbe vopred. pRi viac Ks aj s vYdyMovacím bAlíČkoM.  FoRmáT A6,86 sTráN.
  tel.0907 940 397

JedeN
ohLas za vŠetKy:ahojte ďakujem veľmi za knihu a krásne voňavé balíčky.Je super!už som sa začítala a to som myslela, že viem vydymovať.Až teraz vidím niektoré svoje chyby,čo som robila, najbližšie sa do toho pustím,zvláštne, že duchovné pozadie pri vydymovaní ti nikto nevysvetlí, napríklad  poakovať alebo sledovať dym...(
gabika fapšová, považská bystrica)
------------

DeJe
sa U náS
PoZoR!!!vÝzVa!!!
pLatí  celú zimu
pozývame nAdŠenCov ruČneJ pRáce na dRevNú bRigáDu A OpRavu 187 rokov starej stodoly na naŠu koPaNicu- inFo u nás

------------------
 Čo bude - kliknite tu...
a tiež dolu na stránke - rolujte


NaPoSledY boLo

 u náS

30.1.
HroMniCe v dubine
na KríŽnycH ceStácH-duBiNa-
hRoMničNá oSlaVa s luKoStreĽboU ,ziMná strArOsLOvaNSká kuChyŇa,ziMné hRy (aj roDiČia -DeTi)
MáMe na SklaDe

ČAROVNÁ KUCHÁRKTretie - zapísané - doplnené a do hĺbky a šírky prekopané
 pecúchovské jedinečné varenie

stojí 10 eurogrošov.

čarovné potraviny - Strava starých Slovanov - Liečebná kuchyňa mesiac po mesiaci - Kolo roka v zdraví a s divými bylinami - Myjavské starobylé jedlá -čaRovanie z kuchyne - Chlieb náš nekaždodenný...

Knihu si predplácajú aj firmy, zaoberajúce sa zdravou stravou a netradičnou kuchyňou

--------------------------------------------------------------O


Karpatskí PecúchoVia:
LuKoStreĽba A výRoBa luKu ako OBRAD
-jediná svojho druhu-
cena 10e

-----------------------