viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.


Niektoré Članky pre časopis Vitalita tu

 

  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + žiVé oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+ruČná vÝroba luKov +šKoLa novéHo žiVoTa + sPreváDzanie po siLových mieStach s obRadom

 

       PRáve   teRaZ 

    jeSenné poDujatia tu

12.10. SlovenskÝ stoNeHenge na zÁhorí, popoludnie s objaviteĽom menhiRov priaMo na mieSte,odborNé sPrevÁdzanie.info u nÁs.

BližŠie na Jesenné poduJatia 2019.