viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

­ pozri tu:  VýRoba luku  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+

PRáve teraz

27.10.13h.poTáBorové sTretnuTie pre vŠetkýCh z leTa

–  duŠiČkY 15,00h LuKostreĽba    (za  Duše pRedKov)

17,30tRadiČný oBrad za duŠe pReDkov

TReBa sa pRiHlásiŤ na vŠetKy poDujatia!

Iné workShopy…pozri tu

       PoZor!

UŽ otVáRame ďaĽší ročNík ŠkoLy noVého žiVoTa.

InFo doPlníme tu…

 Fotogaleria Slnovrat 2018

 články pre časopis Vitalita tu…

Obrad putovania

Mláďatá v ohrození

Prečo človek potrebuje obrad

Silové miesta a hľadanie zázrakov

Čaro spoločenstva

Čaro posledného a prvého zároveň

Posvätné znaky

Obrad alebo voľnočasová aktivita…

Dámy a páni

Pecúch, čo sa kráľom stal…

 


Pridaj komentár