Naša aKtuÁlna kniŽka

Ohňom a dymom
cena 7e

................

cena 10eur

dá Sa oBjedNať - kúPiť aj tu...
 
 
Na peci sa dejú samé dobré veci

InTuiTívNa luKosTreĽba- výRoba Lukov, p획al, BuBnov- kuRzy na PrežiTie- Čarovná bYlinkáReň- zaBudnuté RemeSlá- tRadičné GazdoVaniE- StaRé oBrady SloVanov- ožiVeNá hiStóRia- Letné ŠkoLy a táBory-pREdnáŠky-  WoRKsHopy- ekoLógiA- doBrovoĽná SkroMNoSŤ-AlTerNaTíva -sTarÁ kuChYňa a noVé VaREniE
Karpatskí Pecúchovia

cyKlus
článkov:
Oživené obrady
Zo sveta rastlín- článok tu..

Škola v prírode Waldorf u Pecúchov- odozva -článok
 
-písaný do slovenského mesačníka ViTaLita už niekoľko rokov
0907940397
0915141933Galéria strediska

Dieľňa

Kurzy na výrobu

Vydavateľstvo

Naša ponuka

Podporujeme


Ohlasy

Naše články...a články o nás

Obrad otvárania starých príbehov..


Práve terazOzNamuJeme všEtkýM pRiaZnivCom i pRiateĽom, že do 24.9. neBudeMe v DosaHU. všEtky spRávy, náVrhy, oZnamY i oTázkY posieLajte v toM čaSe na náš MaiL. po NáVratE si iCh náJdeme. ĎakUjeme.


NaJbliŽšiE
      
28.-30.9.-sTaré čAsY u PecúChov
,
pRe WŠ  BraTisLava
1.-2.-3.10. výRobná StoDoLa-LuKy
   8.10.- JesENNá LukoStreĽba u PecúChov
-popoLudnie pre všetkých lukostrelcov - i začiatočníkov

chYstáme: VareNie s WeLeslaWou(sTará Kuchyňa v noVom ČasE),- ČaRovNá bYlinkáReŇ (duChoSlav).
dá Sa už hLáSiŤ,počeT
- 
 
 
---------------------------------------------------------------------priPravoVAná kNiha

PoZoR!! vyDAnie KniHy poSúVame
na nesKorú JeSeŇ-dôVod: neOdkLadné pRáce iNého DrUhu. ĎAkUjemE Za PochoPenie.!!!
Weleslawa- Takí divokí  3

pre všetkých , čo chcú zmeniť svoj život a poTrebujú  sa inšpirovať


Odišli z mesta a zmenili svoj život.Reportáže zo životapRvej Vlny alternatívy na SloVensku. Jediná svojho druhu:Prvé dva diely VYPREDANÉ už dlho:::koLujú v oPiSoch ::
dá Sa oBjedNaťteRaz pRiaMo u NáS
predpoKlaDaná cena 10-12e. forMáT A5, 200strán, fotografie,FaRebná obálka------------------------------------------
PecúChoVský arChív

Čo už boLo...

----------------------------------------------
LeTo na MyJAvE
LeTné ŠkoLy u Pecúchov

7.- 8. 7
. SlOvaNský sTRedoVek deTi:  15.7.- 23.7.-

SmE muŽi: 4. - 7.8.


9.8. VýTvarNo-vZdeLávaCia dieLňA- HLaholika,sTaré píSmo naŠicH pRedKOv- GaléRia HoDonín

deTi2 : 15.- 20.8.

20.-22.8. -MoKoŠíN
aleBo SmE  ŽeNy

RodiČia a DeTi: 24.8. - 29.8.

---tiež dielne na výrobu lukov a bYlinkáReň---
FOtogalérie z celého leta postupne doplníme viac tu...
----------------------------------------------------------------------------
LeTný SLnOvRat S PecúcHmi
18.6,- oBRad pRe pRívRženCov SlOvanSkej TradíCie na LúKe pod LeSom-


snímky: Peter Pilch


12.6.KarPAtsKá luKOstrEleCká škoLa,
3.stretNutie

---------------
5.6. - 11.6
.
Staré ČaSy u PecúChoV-
v spoluPráci
s WaLdoRfsKOu ŠkoLou, BraTisLAVa - (ŠkoLA v PríRode)


19.5.- StaRé čAsy s Pecúchmi
Lesná škôlka LesNou ceStičKou,Limbach

------------
20.-22.5.VýRoBa Lukov
a
15.5.,22.5.-KaRpatSká luKostrelecká šKola, 1.,2. strETnuTie


-----------------------
30.4.-1.5. - Luk a šíP u PecúcHOv,"oTvoREná StoDoLa"

------------------------------

23.4.OtVáRaNie zeMe,oBrad, bYlinkáReŇ u PecúcHOv. žiVý WoRkShop

------------------------------------------------
15.4.-náVšteVa poSvätNých miEst- siLové praStaré mIestA v KarPAtoch

----------------------------

3.4.- VýRobná StOdoLa u PecúcHov
29.3.-JARné sViatKy,vYneSenie MoreNy, VeľKýbieL

   
PreDnášKa s uKážKAmi
DanCeLAb PraHa

naše oBrady, hudBa  ...a roZhovoRy po...


aMbiEnt v MeTre,foto: Zdeněk
--------------------
PrAha - vynesenie Moreny

ŽiVa ako MoRena bRAla sVoju úLohu váŽneSpeVavé deVy


oBradNý kRuh


hRy jaRné ...a sKoKy!


ziMa - Leto
sníMky: zDeNĚk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.- od 17h. NoC v KnižNici-tradičNé poduJAtie,7.ročNík
pre:BreZová p.BraDloM

23.3. -StRedOveKá kucHyŇa SLovAnoV,hisToRic LuKostreĽBa-SV.Jur pri BraTislave.PecúChOvIa a WaLdoRfSká ŠkoLa12.3.

VyNeSenie MoReNy u PecúChov

sPrieVOd ako KAžDý roK boL hlučNý a Veselý...

 

 


 
a necHce sa Jej ...

zIma -Leto

 
 


KráĽoVná Jari 2016 - eMmka
sníMky :BorIsLaW
www.rovny-naturephopto.sk
Luboš Diňa (1) 
  


---------------------------------------------------------------------


    
   
  
---------------------------------------------------------------

 


 

 
MáMe na SklaDe

ČAROVNÁ KUCHÁRKTretie - zapísané - doplnené a do hĺbky a šírky prekopané
 pecúchovské jedinečné varenie

stojí 10 eurogrošov.

čarovné potraviny - Strava starých Slovanov - Liečebná kuchyňa mesiac po mesiaci - Kolo roka v zdraví a s divými bylinami - Myjavské starobylé jedlá -čaRovanie z kuchyne - Chlieb náš nekaždodenný...

Knihu si predplácajú aj firmy, zaoberajúce sa zdravou stravou a netradičnou kuchyňou

--------------------------------------------------------------O


Karpatskí PecúchoVia:
LuKoStreĽba A výRoBa luKu ako OBRAD
-jediná svojho druhu-
cena 10e

-----------------------