viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+

PRáve teRaz  

Už sa plnia teRmíNy na       LeTo MyjaVe.  

JúL:deTi a doSpievaJúci, už oBsadené!!!

iné podujaTia:   1.-4.8. RoDičiA a deTi…..7.-10.8. MoKošíN – začiaTok ceSty…(začiatočníčky)

12.-16.moKošíN 2.stuPeň

🐾PRe maLé deTi (do 8-9 r.)ponúkame 3dňový pobyt.iFo u nÁs:0907 940 397❇️❇️❇️

              3.3.2019 od 15h.

   FaŠiangy koNčia…luKostreĽba,obRad

**PoduJatiA a teRmíny                    2019.podrobnosti tu…

NoVá kniHa z naŠej dieLne

vyJde koncom  zimY 2019.obJednávKypriJíMame na 0907940397alebo mailovej adrese.

Niektoré naše články , písané pre časopis Vitalita