🔥🦎🌼Jar na Myjave 2023/24🌲🏹

BradIr9.3.2024-🪵🌿 neVšeDné podoBy pRúTia,tradiČné remeseLné poduJatie, Rud,k,Myjava. Ukty prÁc,odoMáce peČivo a jedLoreBa sa

💮17.3.poriaDie, víTanie jaRi,výRobky z dielNe,knihY, doMa pečenÝ chliEb🌱

23.-24.3.kurZ na vÝRobu luku a šÍPu,u nÁs

🔥💥🦋30.3. duChovno/čaRovné buBnovaNie, píšťaLy, oheŇ,tanec. PracujeMe s elektroMagneticKým poĽom a siLami zeme a vzduChu. SúČasťou aj teoRetická čaSť a cviČenia..poČty limitoVaNé!!!! Čas:14.30- 19h.príSpevok:51 e. .malé babY 10 a 20e.

ApríL/duBeň🌿🏹

4.4.2024- VýRoba lukov,WaldorFská šKola,BratislaVa🏹

🏹🏹do 13.4,2024 duChovno/čaRovné buBnovaNie, píšťaLy, oheŇ,tanec.2.čAsŤ. PracujeMe s elektroMagneticKým poĽom a siLami zeme a vzduChu. OchRana preD búRkami na Slnku.SúČasťou aj teoRetická čaSť a cviČenia..poČty limitoVaNé!!!! Čas:14.30- 19h.príSpevok:51 e. .malé babY 10 a 20e.

21.4.2024, nedeĽa,od 15h. 🌿🏹🔥🦎🦎🦎🐍otVáRanie zeMe na ĎuRa,JurSký haDí deň, jaRné oBradové HRy,lukostreĽba ,oBrad, oHeň, bubNy,pÍŠTaly,tance,hostIna,oBrad .PriNeseniALeteČka.🌿PrÍsPevok 12e dospelý,8e dieŤa. RoDina nad 2ks zĽaVa.treBa ss voPred priHláSiť.

21.4.2024,JuRská jaRná byLinkáReň🌸🌿🌼, od 13h., treaba sa voPred priHláSiť. PrÍSpevok 20e, ak zosTávate na haDí deň, doPlatok potom už len 6e.,deti 10e,beZ dopLatku.

27.4.2024❤️PeCúChovskÁ dielŇa:vÝroba húKadiel,“šaRkanov“, CentruM tRadičneJ kulTúRy,Myjava,pre členov folklóRneho súB

mÁj/tRaveň🌱❤️

1.5.2024oTvorenie paSienKovej seZóNy,PodKylava,faRma CharoLaiS

5.5.2024 – od 13.30 h do 18h. ČaRovné zvuKy a cviČenia,oHeñ , tanCe – zÁŽitKový woRkshop , zameRaný na zmieRňovanie vPlyvu magnetiCkých búrok na čloVeka,aj s pRednáŠkou a teoRetickou čaSťou, pRíspeVok 51e.

🌿18.5.2024 pEcúChovSká dielŇa: ukÁŽky pre ÚĽUV,BratisLaVa,tkanie zo žiHľavY

19.5.aStro HviezdopiS💥🌟🌒,z poHľaDu výChodnej A zÁpadnej nÁuky, worKshop vedú duChoSlav a PaĽo ZimaN, miestoDucHovné:centrum riMe dZong, luBina podkoZince.vhoDné pre začiatočníkov,ale aJ ako doplnenie veDomoStí naŠej Školy.ČaroVné proStredie, skvelé jedLo, skúsení a chArizmatickí predNášateLia.predPokladaný čas a príSpevok:od10-18h, 88e.

PosleDný víkend v mÁji:JízDa kráLů,VlČnov, sprevÁdzaJú duChoslav a WeleSlawa

jÚN/ 2024

🕌PosVäTné mieSta sloVanské– MaĎarsko:oStrihom,viSeGráD, piliŠské hoRy,treBa sa priHlásiŤ do konca mÁja,maLá skuPina do 7ľuDí, prÍspevok 72e,vedú DuChoslav a WeLeslaWa

21.6.2024🌱🌿🏹💥🔥🌞koSenie lúKy spojené s oSlavou slNovratu,u nÁs