🔥🦎🌼Jar na Myjave 2023/24🌲🏹

mÁj/tRaveň🌱❤️

In5.5.2024 – od 13.30 h do 18h. ČaRovné zvuKy a ca,oHeñ , tanCe – zÁŽitKový woRkshop , zameRa zmieRňovanie vPlyvu magn,na čloVeka,aj s pRednáŠkou a teoRetickou čaSťou, pRíspeVok 51e.

🌿18.5.2024 pEcúChovSká dielŇa: ukÁŽky pre ÚĽUV,BratisLaVa,tkanie zo žiHľavY

25.5.- výRoba luku a ŠíPu u nÁs

26.5.:JízDa kráLů,VlČnov, sprevÁdzaJú duChoslav a WeleSlawa,počeT účAStníkoV limiTovaNý! PriHláSiť sa dÁ do 22.5.2024

jÚN/ 2024

1.júNa 2024BrezoVá p.BradLom, Deň DeTí, lukostrEľBa a hLaholiKa

Tento mesiac pRacujeme na sVojom poZemku ,saDe a zaHrade. KoSenie, upRava doMčeKov po ziMe, stoDola,oreZanie stRomov ak sa xhCete pRidat, volaJte

20.6.2024🌱🌿🏹💥🔥🌞koSenie lúKy spojené s oSlavou leTnéHo slNovratu,u nÁs,je poTrebné priHlásiť sa voPred:0907940397🔥od 18h.,dÁ sa preSpať. OheŇ, kruHové žeNské a oHňové mužSké tanCe, luKostreĽBa cez oHeň, OčiStné skoKy, hostina,postrižiNy, moŽnosť priJať sloVanské duChoVné meno.

🔥PríSpevok 19e AbsolVenti ŠkoLy novéHo žiVota 23/24 12e.. BliŽšie u nÁS:🐔🌞

21.-23.6🌿❤️pecúChovia na MyjavskýCh folklóRnYch sLávnoStiaCh, ukáŽky, kniHy, regioNálne potRaviny, p튍aly, hÚKadLá

🌿🔥🌼

JúL/auGusT💥

leTné škoLy ,viĎ Leto na myJave

3.-4.8.BráNy ČaSu,sLovania,- hisToricko zÁŽitkoVý fesTival,SmoLenický zÁmok,SmoleniCe

16.-17.8.BrezoFSký jaRmok,BreZová p.BradLom

31.8.-1.9. Dni MajstrRov, BratiSlava, poduJatie ÚĽuV, uKážKy prÁc a dieLŇa