Leto na Myjave 2023🌾🌲🐐🐓🍎🏹

Na jedNotlivé terMínY je uŽ možné hLásiŤ sa. Už sčaSti oBsadené, poČty limiTované.info:0907940397

Letné škoLy a tÁborY u nÁs🌄🪶🌲

PoznÁmka:VŠeTky skuPiny stoJa Od samÉho zaČiatku (20 rokov )na základoCh domáCehoslovanského príroDného duchoVna a kultúrneho odkazu.🔥🌄🌲vaRíme bezmÄsité jedLo .KuxhyŇa tRdiČná,reGionálna, chuTná.,sÝta.(viď WeleSlawa:kuCháRska kniHa pecúchov 1,2,3 – vySlo v r.2004-2012).pozor;u nás sa najedia aj bezLepkáči, histaMinici, veGáni.

12.-16.7.🐺🐾🏹🔥🌲LetNá škoLa „staRí vLci“(poKročilí 13- 19r,ktorí chodia k nÁm 5a viac rokov)

🐓🌿🏹🌄24.7.- 29.7.2023 LeTná ŠkoLa ,deTi , samosTatnosŤ,staRé reMesLá, luKostreĽba, možnosť vÝroby luku, Palicová Škola, varenie, v kuchYni staRých mám, siloVé miesta naŽivo, starostLivosť o zvieRatá(kozy,sliepKy),seBaobrana šitie a tKanie starÝm spôSobom, nočný Obrad s Divadlom a možnosť priJať meno. VoĽné posLedné 2mieSta!!!🙂

🌿🌸🌾2.8.- 6.8.2023 MokoŠín,ŽenY a dieVčatá. Aj mamY a dcéRy,babky a vnuČkyŠAmaNizmus, príroDná hudBa(buBNy,hrkÁlky, píŠtaly,tance), oBradoVosť a Kolo roKa,lukosTreĽba, preŽitie v leSe, Čaro noCi, posVätné mieSta, závereČný nočný oBrad s diVadlom a.možnosťou priJať meno,palicoVá ŠkoLa, pRogram sa sTále doPĺŇa a akTualizuje

Za🏹🏹🔥2.8.- 6.8. 2023, muŽská sVoRka, chlaPi a cHlapci, záŽitkový TýŽdeŇ pre vŠetky vekoVé skupiNy,remeSlo, luKostreĽba,preŽitie v leSe,poTná cHyža s oBradom oHňa ,príRodné huDobné nÁsTroje, zvieRatá, paliCová Škola, seBaobrana, vareNie na oHni …info u nÁs. Už Tradične pre Otcov a Synov,dedOv a vnukov,aj samostatne pre koHokoĽvek,kto sa cíTi byŤ muŽom 💪💪💪

👪9.8.-13.8.2023 RoDiČia a deTi,obĽúbený letNý tÁbor:remeSlá,zruČnosti , stArostlivosŤ o zVieratá, lukostreĽba, nočné diVadlo, byLiny, číTanie pri Ohni, siLové mieSta,ohŇový sloVanSký oBrad na zÁver, možnosŤ priJať meno, rodiNné terapeuTické aj oPravné konšteLácie neNásilnou prirodZenou cestou, pRáca s Tmou a stRachmi. 👪🌄Ešte 1 roDinu môŽeme pRijať!

ŠKoLy veDú DuChosLav a WeLeslawa , moŽní hoStia a poMocní vedÚci.Info u nÁs.