❄️🎇🔥 🌨️ziMa na Myjave 2023🌲🏹

DeCembeR/mRazeň

2.12.preDvianočný jaRmok, Javorník,MoRava

3.12.preDvianočNý jaRmok, poRiadie, Myjava

8.12.predVianoČnÝ jarMok, RuDníK,mYjava

9.12.-10.12.LucioVské čArovanie a veštBy, sTrídŽie dNi👻👻👻3.ročníK traDične na MojTíne u Adi,pre baBy malé aj veĽké,už sa obsadZuje,mnoŽstvo ľuDí limiTované,inFo u nÁs.príSpevok:88e, dieŤa do 8r 44,staRšie 66,od 12r 77.e vTom nocĽah (veľká roDinná vykúrenA chata ,s poSteľami) dva oBedy, náPlň od 11h do 01h rána, polnočná vešTba,traDičné čiStiace oBradY, lukoStreĽba pri Horskom MoreNinom jazieRku,spriAdanie pRíbehov, luciOvská dieLnička-výRobA oChranneHo obradovéHo obereGubližšie na 0907940397

14.-16.12. 🌲🍎viAnOčný JaRmek MyJava

22.12.2023,od 17h, SlnovRatový 🌲❄️🌞🪶LesNý oBrad s oHñoM🔥🔥🔥,OslaVa ziMného slNovratu, s hostiNou pod otVoRenou oBlohou, postriŽinami, moŽnostou priJat meno. OBrad paleNia badNiaka, spÁjacie a poSilňoVacie oBraDy,obradové oHňové tance, buBny,p튍aLy, ,paliCový taneC, lukoStreĽba ceZ oheň, skoky cez Oheñ, chÔdza „žeravou cestou”, po pahRebe. beZ alkoHolu,mÄSa a droG.

PoZor! Je potreBné sa priHlásiť najNeskôR do 21.12.🏹TrVanie cca do 20h, podĽa okoLností. Po oBrade moŽnosť posedieŤ pri CaJi,káve, kolÁčoch v tePLe.0907940397. 🔥🍎🌞🌿PRíSpevok na podPoru a pRácu náŠho zdRuženia Radi Prijmeme.