VýRoba luKov a šíPov BraTisLava

Zasa spoluPráca s jednou z trieS,ktorá už trVá roky….tým pÁdom vidíme deti z tejTo waldorFskej školy v rôzNych časových, vývoJových aj priestOrových súVislostiach…niektoré po školáCh v prírode boli u Nás aj na LetnýCh školách. TentoRaz podĽa tradície,kedy s WŠ „riešime“streDovek podĽa ich učeBných osNov, vyrÁbali ame aj s touto trieDou luk a šíp. IŠlo im to naozaj dobre! STretneme sa pri spoloČnej lukosTreľbe.