Leto na Myjave 2019

Letné školY a poduJatia vedú duchoSlav ,weLeslawa s priaTeľmi a pomocNíkmi.

JÚN 2019

7.-8.6.dieLňa na lukY

15.-16.6″.SLNoVrat preDo dveRmi-“ oHeň v srDciaCh a v pRíRode,víkendovka zameraná na byLiny ,určoVanie,zbeR spracovanie(ČaRovná BylinkáReň) na myJavských lúKach a na vaRenie s WelesLaWou(ČaroVná kuCháRka).nočnÝ oBrad s Bylinami a oHňom,Kupalo -tRadičné oBradné kúPanie v jaZere,koSenie ručne,trávnice…pre tÝch,čo chcú zaŽiť atmosfÉru „maLého slNovratu“…

24.-25.dieLňa jÁnska dieLňa na VýRobu luKov a ŠíPov,u nÁs.obSadené.

jÚL 2019

7.-17.7.,17.roČníĶ, leTná ŠkoLa deti a dospieVajúci(poKročilí)1.skupiNa,,uź oBsaDené.

22.7.-28.7.leTná škoLa deti 2,pre mLadšíCh alebo zaČínaJúciCh, už obSadené

AuGust 2019

????????????☀️☀️☀️???❇️❇️❇️

1.-4.8.roDiČia a deTi,10.roČníK.EšTe pre jedNu skupiNu či dvoJicu sa NájDe mieSto!!!

7.10.8.moKošíN 1(sMe žeNy) pRe maMy s dcéRaMi, babKy, vnuČky, aj iba pre maMy bez dCér či dCéRy bez mÁm, seStry,priaTeľKy…vŠetky veKové skupiNy!

PrePoJenie ceZ zažiTie príRody,Kola roKa, všeTky zruČnosti pre vÝvoj doPredu:bYlinkáRstvo,kreSanie oHňa, výRoba svojho čaRovného predMetu z dReva, lukosTreĽba intuiTívnym spôsoBom, čaRovná kucHyňa, zažitie Tmy a noci, noČné diVadlo, posvÄtné mieSta, staroBylý zaVerečný oBrad, potNá chyŽa pod LesOm, koSenie ruČne, záKlady tKania, kúPanie sa v prÍRode, záklaDy seBaobrany- paLicA. Cena 88e zahŕňa to všeTko a ešte sPanie v domčeKu z hliny a slaMy alebo veĽkom hisTorixkom staNe s ohňoM v strede, každý deň sÝty bezMäsitý obed a piTný reŽim.

4.roČník, oBsadzuJe sa, 3 mieSta ešte voĽné.Pre „u nÁs začíNajúce“.poČet mieSt limiTovaný!

12.-16.8.moKoŠín2 (sMe nieLen žeNy)5.roČníK

vyŠší stupeŇ – tie,Čo k nÁm choDia aj v pRiebehu roKa Alebo aBsolvoVali MokoŠín 1.