NoVoroČný spLnový obRad – januÁr 2023

SpojeNý s tradiČným zBerom ocHrannéHo iMela a byLinkárŇou…Namiesto na vianoČný nov, na vianoČný spln, uzavreli sme.tak sviatkové obdobie ,Čo uvoĽnilo cestu byTostiam božSkým a muŽskýM – PerúNovi a JaroVítovi, vzducHu a oHňu. A Jar môŽe naStať! VeĽa oHňa v duBine posväTnej, ozdoBenej chVojkami aj iMelom , stužkami,pri soChe peRúna, pod hvieZdami,…veĽa bubnov,huDby, speVov, veĽa spoloČnej raDosti, darČeky poslnovRatové, skokY aj posTrižiNy, ohŇová lukoStreĽba, veĽa skveléHo jedla na sviaToČnom stole,... a veľa ľudí, čo preŠli cez žeRavú cestiČku. Aj niekoĽkokrát….Fotili ĽuBoš DiŇa, Weleslawa,SneŽka