Dušičková lukostreľba a obrad za duše predkov 2022

Dlhé roky sa streTáme v duŠičkovom tÝždni:tí,čo cTia minuLosť a duChovnú sIlu svoJho roDu a kRajiny. Od rÁna bubnuJeme,hoRia ohNe na vŠetKých naŠich oHniSkách, striEĽame z luKov z naŠej dieLne, so súMrakom priChádZajú maSky, siLné veČerné oBrady, nepoPísateĽné maGické chvíLe,vyvoLávajúce praStaré pociTy a preŽívania…nefoTíme. tReba zažiť. Nexh je siLa preDkov s naMi!aj s vaMi…