To boL ziMný sLnovRat 21

DalŠia z BráN sa oTvorila a mY sme pozVanie pRijali a pRešli ñoU. SLnovratom sa zaČali pre nÁs všeTkých,čo sa v DuBine opÄť ziŠli okolLo obraDného oHňa,v deň skutoČného obRatu SlNka, sviaTky viAnoc. VŠetky živLy boli.v ten veČer s nami:poletujúce vloČky snehu prinieSli aj vodu…hoJnosť, radoSť a súdrŽnosť.takÝ nexh je ceLý rok???️?☀️NeCh slNko vyjde!