Rodičia a deti 2021

Fotografie postupne doplníme…??♥️sníMky:woDawa, welesLawa, duChoslav

PaTrik ,luKostrelec a skveLý výRobca kožených tašiek,tuLcov,hisTorických kapsí,najnoVšie ak krPcov a sandÁlov, sa streTol s veľKým záuJmom
KulTové BraDlo!
sVeTlanka v Tvorivej nÁlade
muŽi a haLušky,už tRadiČne
LenkU vÝroba by chyTiLa
pomoCnice
HroMbaBa

OBradNý tanec VoDy