HroMnice a faŠianGy 2018

PrípRava mieSta a zaKladanie oHňa čisTýM spôSoboM,kreSaním, na oBradnoM mieSte v duBine.nአobVyklý poMocník,“obradový“ kocúR gaGana,neoDolateľne pri ŤahovaNý zvuKmi luKostreĽby a vôŇou ohŇa.keď sa zaČali sChádZať ľuDia,vyTratil sa ako duCh…

AnDrej buDisLav joBus nás sPrevádZa na poduJatiach dlHé rokY.dobrý muZikanT a doBrý lukoStreLec,skveLé spoJenie.

Stôl sa do zotMenia zaPlnil obradNými jedLými darMi,hostiNa pre predKov a ich potomKov ako vŽdy vyberaNá…

RoZostReľby,kým je mieSto ešte voľné…

Prvé zahrieVacie výsTrely

KrisTínka,najmenŠia,no odHodlaná

MokošínKy skúŠajú poStoje.

Údolia u nÁs, výBorNé terény na luKostrLecké hrY.čaSť druŽiNy pri preSune…

A tu sme prestali dokumentovať,lebo sme nestíhali strieľať, hrať, tancovať, vydymovať…jednoducho sa všetko  rozBehlo,a my sme si chceli užiť Čaro Chvíle.s maskaMi, hrami, ohÑom,hostiNou, blízkymi ľuĎmi. BuDislaVove Gajdy zneli doďaLeka večenou kRajiNou, a spRevádZali sprieVod duchOv veterných,ktorý v tom čAse tiahOl na oBlohe. A jar sa nÁm zaSa o kúsoK priBlíŽila…