Oslava zimného slnovratu 2016

Oslava zimného slnovratu 2016

V tRadičNom kRuhu naKloneNých byTostí,noVýCh I každoRočne Sa tu sTretaJúciCh z ceLej kRajiny, sme v dubine poSvätNej oHeň slnoVraTový v teMnote pRed zrodenim zapálili,obRad vyKonali,šíPy ceZ oHeň vYsLali aj V sPokojnosTi na HoStine spoLu daRy užiLi.aJ po paHrebe žeRavej boSými noHami zaTancoVali…VeSelý SlnoVrat všeTkým pRiaTeĽom!?

foto: Borislaw

Pridaj komentár