Obradný nástroj – veterná metla Húkadlo

PraStarý magicKý pRostriedDok na menTálne čisTenie prieStoru,vonkajšieho i vnúTorného. PouŽívame pri oBradoch.dá sa príSť si aj vYrobiť (jeho výroba je automaTickou súčaSťou Mokošínov alebo Morenínov,ktoré sa pravidelne konajú u nás). no môžeme ho pre vás aj vyrobiť.dá sa objednat u Celý článok Obradný nástroj – veterná metla Húkadlo