Spolupráca so školami

Karpatské Slnko odpovedá na článok o alternativnom školstve na Slovensku tu…

V podstate hneď začiatku našej práce spolu,teda od.r 2000,aktivne spolupracujeme so všetkými typmi aj stupňami škôl materske nevynimajuc,aj Lesné škÔlky a maTerské centrÁ.(LimBach,Bratislava Rača, VeľkÝ bieL, Bratislava, Poprad, Brezová p.Bradlom,Košice). NajiNtenZívneJšie a v podState pravidelne s waldorfskýMi školami a škôlKami(bratislava,košice, svojho čaSu i ŽiliNa).

Najsilnejšími zložkami boli i sú obradoslovie našich predkov, mytológia,duchovná kultúra Slovanov, sebestačnosť a prírodné zručnosti, bylinkárne, výroba lukov a píšťal a intuitívna lukostreľba. Dopĺňame tak zÁroVeň aj  medzery v školských osnovách.

Tradičné sú už u nás pobytové školy v prírode aj školské výlety.spoLupraCujeme aj s doMácimi šKolaMi.

Máme dobré a dlhoročné vzťahy s pedagógmi aj mimo podujatí jednotlivých škôl, čo zvyšuje kvalitu spolupráce.Predurčuje nás k tomu aj naše vzdelanie (liečebná pedagogika n PdFUk Bratislava a pedagogický smer jazyk – estetika na FFUK Bratislava.) Tiež fungujeme aj ako terapeuti pre deti (a poRadeNstvo pre ich rOdičoV),ktoré našimi pobytmi prechádzajú.

Najbližšie podujatia,príStupné aj pre deTi:21.3.2020,vyNesenie MoreNy

TreBa sa vopRed prihLásiť.info 0907940397