viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.


Niektoré Članky pre časopis Vitalita tu

  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + žiVé oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+ruČná vÝroba luKov +šKoLa novéHo žiVoTa + sPreváDzanie po siLových mieStach s obRadom

       

 

  Ako sLáviMe konieC roKa a pRečo…

       PRáve   teRaZ 

  💥ZimNé poDujaTia 2020 tu💥

 Bol…oBrad  ziMnéHo sLnovraTu,STretNutie pRiaznivcov,priateľov, spoluPracovníKov…ĎakuJeme vŠeTkým za neZabudnuTeľné (opÄť)chvíLe poD otVorenou oBlohou💥🤚🌗🌠🌀🌦️.