Leto na Myjave 2022,letné Školy a poByty🌲🌿🌞

LetNá škoLa deTi 9.-13.7.22 😄🫂🏹🧑‍🤝‍🧑🐈🦙

Pre novÝch a menŠích ,moŽné aj preDeti so zvLáštnym strAvovaním(ceLiakia, veGànstvo…,),oBsadene!!!

LetNá ŠkoLa poKročilí 9.- 20.7.22 💪🏹🌞🌜💥starŠí a pokroČiLí, zameraNé na traDíciu,odvaHu, vytrValosť

RoDičia a deTi 27.7.- 31.7. 22 👪🌺🧸najoBľúbenejší tÁbor, hry,prÍroda, remeSlo, zručnosti,diVadlo,taKmer oBsadené, možné priJať eŠte 2dvojice alebo 1 rodiNu

SMe muŽimuŽska svoRka3.-7.8.22🏹🔥💪💦otcoVia a sYnovia,dedovia a vnuci, kamarÁti bez žien, muŽské pRavidlá v letnej pohode-lukostreLba, putovaNie,remeslo,preŽitie…nÁplň vytvoRíme spolu ,obSadené na 80perc.,dÁ sa ešte priHlásiŤ.

MoKošíN (sMe žeNy) 9.8.- 13.8. 22 🌞🏹💃🌻🌈myTológia, slovansKý šamanizmus, hudba, obRadoslovie, sebavedomie -matKy s dcéRami, babky s vnuČkami, aj všetky samosTatne🌞💃, tiež takmer plNé, moŽnosť eŠte pre max2 baby

PoZnámka:hlásTe sa na naŠom čísle 0907940397, na vaše oTázkY radI odPovieme🖐️