ObRad oŽivenia pRameňa

V BošácKej doLine na ŠkareDú sTreDu

Boli sme pozvaní,aby sme poMohli. Na samote v kraji žítkovských bohýň sa začal strÁcať prameň,voda z ktorého vieDla do domu. KeĎ sme ho vyČistili,osloBodili od dlhoročNých nánoSov predMetov,zosunuTej pôDy, zakRyli, mohli sme vyKonať aj Obrad v duChovnej roviNe.byTosť,stráŽiacu mieSto, sme posiLnili, nastoLili podmieNky pre prílev živej voDy, ktoRá bude obyVateľom domu na Prospech…