Ukončenie fašiangov – Popolcový obrad


Každý ObraD má svoje dve podoBy a tváRe,dennú a veČernú.SvetLú a tMavú.tu priNáŠame fotKy len z tej svetLej a denneJ.po zoTmení je vŠetko iné a tenTo svet maSiek,duchoV a iného vNímania je ťaŽké zoBraziť.a vLastne sa o To aNi nepokÚšaMe,pretoŽe to neTreba.kTo tam boL,zažil,kTo tam neBol,nepoTreBuje…dennÉ deJe,oKrem toho,že sa iCh tiež zúČasTňovala,fotiLa weLesLawa…