ZiMa 2017/2018

  otvoriLi sme ŠKoLu noVého žiVota 10.ročNíK-pRe vŠeTkýCh, ktoRí cHcú zMenu a pOSun dOpRedu. Info 0907940397. UČia WeleSlawa,duChoSlAv a hoStia. v príPade zÁujMu sa dá  pRidať po doHode aj do „RoZbehnuTej“ skuPiny   ziMa 2017/20182 23.12.zaČiatok okoLo západu SlnKa čítaj bližšie tu… oSlava ziMného sLnovRatu, U náS v duBine. 5.1.troJkráĽová vÝrobNá sTodoLa ,Luk a šíP. 1.faza,zber […]