Tábory,workshopy,školy leto 2018

  4.-6.5.feStiVal SLavCon,bRaTisLava,preDnáŠka 13.5.vaRenie s WeLesLawou,u nÁs 23.5.-26.5. wAldoRfskÁ škoLa KoŠice, vÝroBa luKu a šíPu,u NáS 27.5.- 31.5.wAldorFská škoLa,Škola v PríRode,BratiSlava,u nÁs 6.6.-10.6.wAldorFská ŠkoLa,bRatisLava,ŠkoLa v pRírode,u náS 21.6.LeTný sLnoVrat,oBrad,u nÁs 22.6.,oSlava leTného sLnoVratu, SvAtý jAn pod Skálou,PRaHa 4.7.-8.7.2018   16.ročnik kArpatská leTná škoLa,deti,1.skupina,ešte 2 mieSta voĽné, 111e. 12.-15.7.sMe muŽi!-peRúniSko,4.roČník, už sa oBsadZuje.Pre otCov a Synov,deDov,vnuKov,aj jedNotlivých […]

ZiMa 2018

ZiMa 2018 *3.2. traDiČná hRomniČná peRúnSka lukoStreĽba od 15h. ,duBina nad KríŽnymi ceStami,mYjava -*25.2. StreTnuTie škoLy novéHo živoTa   JAr 2018 18.3.šKoLa noVého ŽiVota *20.3.roVnodennoStný oBrad u náS,pRe vnúTorNý kRuh. * 24.3.o 16,30h.vYneseNie MoRenY,u náS, obRad,hRy,hoStina. Od 14-16h:pRe veRejnoSť i rodiČov s deŤmi:WoRkshop s moRenou:trAdiČné hRy jaRi pRe dosPelych aj deTi, ,pieSne,taNec,oBliekanie MoReNy,kresaNie žiVého oHňa.vstup:roDina 15e.jednoTlivec bez detí […]