škoLa noVého žiVoTa

OTváRame noVý roČník (sTaré vedoMosti a zruČnosti v noVej doBe) PoZor!!!najbližší ďalší termín Školy až po lete 2019. Ak máte záujem,je dobre využiť tohoročnú možnosť. Pre muŽov aj ženy,vekoVo neoHraničené… Pred 9rokmi sme na podnet skupiny ľudí,ktorá sa v tom čase pri nás intenzívne zdržiavala,otvorili prvýkrát Školu nového života pre doSpelých.Bola to aj nedeľná škola,lebo […]

Tábory,workshopy,školy , jeseň a zima 2018

­JeSeň *OkTóBer 6.-7.10.výRoBa LukoV a šípoV 13.-14.10..vÝRoba luKov,deTi aj doSpelí. (Už obsadené) *** 19.-21.10.MoReNín, pre žeNy,baBy,deVy.magiCká VíkendoVka. 27.10. duŠiČková luKosTreĽba–luKostreLecký worKshop,po ñom oBrad za duŠe pRedKov. Súčasťou:poTáboroVé strEtnuTie,víKendovka pre poKročilÝch,u nÁs. nOveMBer 6.11.od13,-16h. OtvoRená sTodoLa – pre domAškoLákov a ich roDičov al.učiTeľoV.info u nÁs. 10.-11.11.- výRoba lukov a ŠíPov 13.11.dielNa pre DomaŠkoLáKov 18.11.-duChoVný feStivaL AvaTar,sEReĎ.preDnáŠka ,ukÁžky.moŽnosť […]