Tábory,workshopy,školy a jeseň 2018

JeSeň *SePtembeR PRe veRejnoSť sA neKonajú žiaDne poDuJatia.PreBieha spRacovaNie oVoCia a jeSenné pRáce. poMoc víTaná. !!!PoTáBorové sTreTnuTie pre vŠetKych,čo boLi v leTe u nÁs,sMe preSunuLi na 27.10.!!! *OkTóBer PoZor!!!otváRame ďaĽší ,9.roČníK šKoly novéHo žiVoTa. oTvoRené pRe veRejnosŤ. seBestačnoSť, ukoTvenosŤ v čaSe a priestore, ČarovNé koLo, intuiTíVna lukoStreĽBa,lieČivé a zDravoTné téMy podĽa žiVlov…svet ako nikde inde.  info:0907940397.dá […]