JaR 2018

JAr 2018 *20.3.roVnodennoStný oBrad u náS,pRe vnúTorNý kRuh. * 25.3.o 15,30h.vYneseNie MoRenY,u náS, obRad,hRy,hoStinA.LuKy vÍtaNé. 30.3.- VeĽkoNoČná vÝroBa luKov,TreBa sa voPred pRiHLÁsiŤ. 7.-8.4.vÝroBná sTodoLa,luK a ŠíP 15.4.šKoLa noVéHo žiVoTa *22.4.feStivaL AvaTar,seReď,worKshop,oBradnÝ tAnec moKošiNiek,pRedaJ kNíh a vÝRobKov 24.4.JuRskÝ haDí oBrad a HrY,waLdorSká šKola,bRatiSlava 5.5.-uHroVskÝ hRad,historicKý jarMok. PreDaj kníh,dyMov,  lukov,p튝aL,ukáŽky,historiCká sTreLnica. 6.5.ŠkoLa nového žiVoTa 10.-13.5. Dni vÝRoby luKu a šípu,workshopy […]