HroMnice a faŠianGy 2018

PrípRava mieSta a zaKladanie oHňa čisTýM spôSoboM,kreSaním, na oBradnoM mieSte v duBine.nአobVyklý poMocník,“obradový“ kocúR gaGana,neoDolateľne pri ŤahovaNý zvuKmi luKostreĽby a vôŇou ohŇa.keď sa zaČali sChádZať ľuDia,vyTratil sa ako duCh… AnDrej buDisLav joBus nás sPrevádZa na poduJatiach dlHé rokY.dobrý muZikanT a doBrý lukoStreLec,skveLé spoJenie. Stôl sa do zotMenia zaPlnil obradNými jedLými darMi,hostiNa pre predKov a […]