Oslava zimného slnovratu 2017 (snímky Borislaw)

  TohoRočnÁ leSná a oHňoVá oSlava sLnovratu boLa iba pre naŠich žiaKov,absolVentov, účAsTníkov oBradov,lukosTreLIeb,tÁborov a týcH,s kTorÝmi sme v bLízkom sTyku nieLen ceZ sViatky. BoLa „odMenou“ pRe nÁs vŠetKých,ktoRí sa vnÍMajú vo väČšom ceLku,v poSväTnom Kole roka a rokov…SpoLočNá raDosť zo zDieĽania prítomNej chVíle boLa o to väČšia a dlHšia.až o polNoci sme sa RozChádzali […]