HroMnice a faŠianGy 2018

PrípRava mieSta a zaKladanie oHňa čisTýM spôSoboM,kreSaním, na oBradnoM mieSte v duBine.nአobVyklý poMocník,“obradový“ kocúR gaGana,neoDolateľne pri ŤahovaNý zvuKmi luKostreĽby a vôŇou ohŇa.keď sa zaČali sChádZať ľuDia,vyTratil sa ako duCh… AnDrej buDisLav joBus nás sPrevádZa na poduJatiach dlHé rokY.dobrý muZikanT a doBrý lukoStreLec,skveLé spoJenie. Stôl sa do zotMenia zaPlnil obradNými jedLými darMi,hostiNa pre predKov a […]

Tábory,workshopy,školy leto 2018

  4.-6.5.feStiVal SLavCon,bRaTisLava,preDnáŠka 13.5.vaRenie s WeLesLawou,u nÁs 23.5.-26.5. wAldoRfskÁ škoLa KoŠice, vÝroBa luKu a šíPu,u NáS 27.5.- 31.5.wAldorFská škoLa,Škola v PríRode,BratiSlava,u nÁs 6.6.-10.6.wAldorFská ŠkoLa,bRatisLava,ŠkoLa v pRírode,u náS 21.6.LeTný sLnoVrat,oBrad,u nÁs 22.6.,oSlava leTného sLnoVratu, SvAtý jAn pod Skálou,PRaHa 4.7.-8.7.2018   16.ročnik kArpatská leTná škoLa,deti,1.skupina,ešte 2 mieSta voĽné, 111e. 12.-15.7.sMe muŽi!-peRúniSko,4.roČník, už sa oBsadZuje.Pre otCov a Synov,deDov,vnuKov,aj jedNotlivých […]