Turičný Mokošín (škola nového života) mÁj 2019

K streTnutiam u nÁs paTrí vžDy aj dobré jedLo… PríPrava na pRvé skoseNie lúKy…aj mokoŠínKy prvý raz v Živote nakúVajú kosY. OčaKávania aj rozpaKy,kosy sú riAdne osTré… …a preTo treBa dÁvať pozoR pri KažDom poHybe. HoRislava sa teŠí,že koNečne spojazDní Celý článok Turičný Mokošín (škola nového života) mÁj 2019