Prednášky a ukážky z nášho sveta

Z času na čas opúšťame gazdovstvo a vycestujeme do „civilizácie“,aby sme ľuďom sprostredkovali svoje vedomosti a skúsenosti,podelili sa s nimi o to,čo nás spoločne zaujíma a zároveň sa zoznámili. Deje sa to formou prednàšok,workshopov,vystúpení či prezentáciami na dobových jarmokoch či Dobrých remeselných trhoch alebo festivaloch.Tradične chodievame v predslnovratovom období do Piešťan, na jar na SlavcCon, a do čajovní a lekární  v Bratislave ci Piešťanoch aj festiVal AvaTar v SereDi.vyHýBame sa „alterNatívNym“ fesTivalom s množstvom ľuDí ako DrieNok,kaČín a pod.

Najbližšie nás môžete stretnúť 8.12.2018 od 15.30 hv bratiSlave v leKáRni IriS,prednáŠka o dYme,lieČeNí a oBradoch s ukÁžkaMi