Podujatia Jeseň a ziMa 2019

\

PoZor! výRoby luKov a šíPov u nÁs ceLoročne.inFo u nÁs.


Na vŠetKy je potreBné priHlásiŤ sa vopred. priHláseNie považujeme za záVäzné až po uHradení zálohY na účeT náŠho OZ. Je Možné sa foRmou SMS alebo mail. sPrávou hláSiť už teRaZ.

IndiViduÁlne teRmíny sú spopLatneNé inaK(viď info o kuRzoch na sTránke.)

OsTatné poduJatia

NoVemBer

2.11..DuŠičkoVá lukoStreĽba,u nÁs,poobedie🏹🏹🏹

10.11.2019 ,od 11h – 17h.BuBny v oBrade. DuchoVné cenTrum Na kríŽnych ceStách,mYjava a les. Prax pre zaČiatoČníčky aj poKročilé.s ohňom v LeSe. Info u nÁs.

11.-12.11. PríRoda ako teRapia,poByt u nÁs-preLožené

23.11.2019 AVataR feSt 13-14,30h ,❇️seReď,preDnášKa s ukÁžkami,kNihy,dYmové zMesi, maste,tInktúRy, oBradové pRedmety.

DeCemBer/mRazeŇ

8.12.nedeľa,od 11h do podveČera

PRiadky a Tkanie v čaSe strÍdŽich dNí ,prieStory ČajoVničky JaMajka,bRezová p.Bradlom

13.12.Piatok na Luciu,čajovniČka JamaJka, breZová p.BrAdlom,oBrad Lucii plus TrAdičná predVianočná byLinkáreň s DuChosLavom a weleSlawou.

14.12. Čarovný dym -🍥

ČaRovný a lieČivý dYm,predNáŠka s ukÁžkaMi,lekÁreŇ IRiS,brAtisLava,obrad Lucií 🐍🐔👻

21.12.oBrad a slÁvnosŤ ziMnéHo sLnovraTu