Podujatia Jeseň 2019

\

PoZor! otVáRame jeseNné výRoby

traDičných lukov a šíPov u nÁs.dá sa už HlásiŤ na jednotLivé termínY terAz,už sa OBsadZujú


27.-29.9.2019

25.- 27.10.2019

8.- 10.11.2019

Na vŠetKy je potreBné priHlásiŤ sa vopred. priHláseNie považujeme za záVäzné až po uHradení zálohY na účeT náŠho OZ. Je Možné sa foRmou SMS alebo mail. sPrávou hláSiť už teRaZ.

IndiViduÁlne teRmíny sú spopLatneNé inaK(viď info o kuRzoch na sTránke.)

PoTáborové streTnutie pre úČastníkov leTných škôl a táborov u nÁs.spoJené s plackoBraním,rovnodennostNou slÁvnosťou na lÚke,lukoStreĽbou, hRami…

22.9.2019 od 13,30 h(cca do 16,30-17h).priHláSenie voPred je z oRgaNizačných dôvoDov dôLežité. člensKý pRíspevok na PodPoru OZ karPatské slNko radi priJmeme.

Možnosť pRísť už 21.9. – poTáboRový pobyt s jedLom a náPlňou (lukY,dieLňa, paSenie, dRačí douPě…)

🏛️12.10. SlovenskÝ stoNeHenge na zÁhorí – 14-18h ,výKlad a spRievod zabeZpečuje jej „obJaviteĽ“,dr.R.IrŠa.info u nÁs. 

🎃26.-27.10. MoReNín,  jeSenné sTretnuTie (bYliny,tKanie, luKostreĽba, oBrad).pRihlasovanie do 20.10 .dá sa aj Iba 1deň.pRísPevok 66e .2xobeD,nocĽah, výuKa,proGram,inFo doPošleme priHláseNým.

NoVemBer

2.11.DuŠičkoVá lukoStreĽba,u nÁs

23.-24.11.2019 AVataR feSt ❇️seReď,preDnášKa s ukÁžkami