🐔🐮🐕Leto na Myjave 2019🏹🌈🍒🍐🌼🐞

Letné školY a poduJatia vedú duchoSlav ,weLeslawa s priaTeľmi a pomocNíkmi.

JÚN 2019

7.-9.6.dieLňa na lukY

15.-16.6″.SLNoVrat preDo dveRmi-“ víkendovka zameraná na byLiny ,určoVanie,zbeR spracovanie(ČaRovná BylinkáReň) na myJavských lúKach a na vaRenie s WelesLaWou(ČaroVná kuCháRka).nočnÝ oBrad s Bylinami a oHňom,Kupalo -tRadičné oBradné kúPanie v jaZere,koSenie ručne,trávnice…

pRíspevok 66e,info bližšie u nás. Dá sA eŠte priHláSiť, už sČasTi obSadené. PočTy limitované!

7.-9.6.dieLňa na VýRobu luKov a ŠíPov

jÚL 2019

7.-17.7.,17.roČníĶ, leTná ŠkoLa deti a dospieVajúci(poKročilí)1.skupiNa,,uź oBsaDené.

22.7.-28.7.leTná škoLa deti 2,pre mLadšíCh alebo zaČínaJúciCh, už obSadené

AuGust 2019

1.-4.8.roDiČia a deTi,10.roČníK.už oBsadené!

7.10.8.moKošíN 1(sMe žeNy)

4.roČník, oBsadzuJe sa, 3 mieSta ešte voĽné.Pre „u nÁs začíNajúce“.poČet mieSt limiTovaný!

12.-16.8.moKoŠín2 (sMe nieLen žeNy)5.roČníK

vyŠší stupeŇ – tie,Čo k nÁm choDia aj v pRiebehu roKa Alebo aBsolvoVali MokoŠín 1.