Leto na Myjave 2019

JÚN 2019

15.-16.6″.SLNoVrat preDo dveRmi-“ víkendovka zameraná na byLiny ,určoVanie,zbeR spracovanie(ČaRovná BylinkáReň) na myJavských lúKach a na vaRenie s WelesLaWou(ČaroVná kuCháRka).nočnÝ oBrad s Bylinami a oHňom,Kupalo -tRadičné oBradné kúPanie v jaZere,koSenie ručne,trávnice…pRíspevok 66e,info bližšie u nás. Dá sA eŠte priHláSiť, už sČasTi obSadené. PočTy limitované!

7.-9.6.dieLňa na VýRobu luKov a ŠíPov

jÚL 2019

PoZoR!!!noViNka!

Na žiaDosť rodiČov zaRaďujeme pre NaJMENšie deTI (6-7 r.)3dňovÝ pobyT.4.6.7.2019.ak máTe záujem,hLáste sa,skuPina bude maLá!!!

7.-17.7.,17.roČníĶ, leTná ŠkoLa deti a dospieVajúci(poKročilí)1.skupiNa,,uź oBsaDené.

22.7.-28.7.leTná škoLa deti 2,pre mLadšíCh alebo zaČínaJúciCh, ,eŠte 3 mieSta voĽné

AuGust 2019

1.-4.8.roDiČia a deTi,10.roČníK.

oBsadZuje sa, poSledné 2-3miesta voľné

7.-10.8.moKošíN 1.(sMe žeNy)4.roČník, oBsadzuJe sa, dÁ sa už hlásiŤ. Pre u nÁs „začíNajúce“.

12.-16.8.moKoŠín2 ,vyŠší stupeŇ – tie,Čo k nÁm choDia aj v pRiebehu roKa Alebo aBsolvoVali MokoŠín 1.