škoLa noVého žiVoTa

OTváRame noVý roČník

(sTaré vedoMosti a zruČnosti v noVej doBe)

PoZor!!!najbližší ďalší termín Školy až po lete 2019. Ak máte záujem,je dobre využiť tohoročnú možnosť.

Pre muŽov aj ženy,vekoVo neoHraničené…

Pred 9rokmi sme na podnet skupiny ľudí,ktorá sa v tom čase pri nás intenzívne zdržiavala,otvorili prvýkrát Školu nového života pre doSpelých.Bola to aj nedeľná škola,lebo výuka prebiehala v nedeľu. Odvtedy sme (vždy reflektujúc záujem „zdola“) začínali prácu s ľuďmi každý rok,po lete. Výuka trvala od pol roka až po rok a pol. Stretali sme sa alebo niekoľkokrát do mesiaca na 1deň (vždy po vzájomnej dohode),alebo okolo splnu na celý víkend.

Aj výuka je šitá zakaždým na mieru:jedna skupina sa výrazne viac venovala lukostreľbe než iné, inokedy boli v popredí byliny a zdravie, a naposledy sme sa najviac venovali starým obradom,a najmä bubnovaniu a obradnému tancu.no to je Iba vÝsek a malá čaSť z toHo,čo škoLa ponúKa

Základný zámer a cieľ Školy je však vždy ten istý: výrazne zvýšit životaschopnosť,bdelosť a samostatnosť, čo posilňuje pocit pôdy pod nohami a sebavedomie. Ľudia získavajú pocit súnaležitosti so svetom,keďže náš systém výuky je holistický , prepája súvislosti dejinné ,spoločenské i prírodné a naopak,odkrýva vrstvy zdanlivo uzavretých javov…Veľa času venujeme nesprostredkovanému, priamemu zažívaniu uvedených princípov. Zároven sme vysoko praktickí:veľa sa naučíte o ohni,dreve, bylinách, intuitívnej lukostreľbe, svojom mieste v Kole roka,ako sme ho precítili a prežili my, a jeho živlových,zdravotných a mytologických súvislostiach.paTrí sem aj samodiaGnostika,pRáca s Kyvadlom,prírodná tradiČná samoliečba, ale Aj výstavba a vyuŽitie oBradu.V základoch škoLy stojí naŠa pRastaRá sloVanskÁ minulosť a jej kultúra. je takiSto prirodzene terapeutická a transformačná. Je pravidlom,že každého zmení, úroveň a hľbku zmeny určí vaša pripravenosť a vnímavosť. Mnohým sa prudko menia životy, Prinajmenšom životný štýl,“prinajväčšom “ sa dejú zmeny úplne radikálne! To preto,lebo Škola pracuje s celou vašou bytosťou. Má bLízKo k šamanSkým prakTikám ,Mnohí žiaci zostávajú s nami v styku aj po ukončení školy a z niektorých sa stali naši priatelia (aj spolupracovníci).Vždy sa čaSť výuky odohRáva pod otvoReným neBom,luxusne,na čiStom vzDuchu a v tichu.

Tento rok otvárame na Katarínu(25.novembra),kedy je aj 1.deň výuky.Prihlášky prijímame do 17.11.na našej mail adrese alebo telefone. Cenovo sa príspevok na výuku pohybuje do 25e za deň. Výuka sa koná prevažne v našom duchovnom stredisku Na krížnych cestách(myjavské kopanice)vždy podĽa dohody so skupinou(obvykle sú to 2-4dni v meSiaci).