Dieľne pre domaškolákov

OtvÁrame bRány naŠej 150ročnej StoDoLy pre DomÁcich škoLákoV a ich roDičoV. KaždÝ utorok počnúc 6.11.2018 vytváRame prieStor pRe tRadičné remeSlá,gazDovské zRučNosTi, luKostreĽbu. HlÁste sa dosTatočne dopRedu! info:0907940397