PoDujaTia ,workshopy, pRednáŠky- zima 2018

ZiMa

*DeCemBer

***2.12. oBradová traDičná onDrejská luKosTreĽba,u náS.s medveDíM obRadom a ohňom.

***2.12.-3.12.výroBa luku a šíPu,na KrižnycH ceStách

***8.12 od. 15,30 h.živá preDnáŠka:čaRovný dYm a vydYmovanie s čisTením,ukÁžka luCiovskÉho oBradu, BraTisLava, PríRodná leKáReň IRIS, ivánska ceSta

***9.12.- PoSvätNé a siLové mieSta kArPát a myJavy,spreVádZajú DuChoSlav a WeleSlawa.

**“12.12.od 18h. ČaRovný dYm a luCioVské oBrady.žiVá pRednáŠka s ukáŽkami.obRad Lucií. Čajovňa JaMajka ,bRezoVá p.BraDlom.vStup 3,33, v cene čaje z bYlín.

***15.12.,16.12. preDvianočNý PieŠčaNský rýNek,ukÁžkY, kNihy, dYmy, lieČivé maSti, olejČeky, Ručne liSované biooLeJe z naŠej dieLne,luky a šípY,píŠTaly.PieŠŤany.moŽnosŤ streTnúŤ sa,zoZnámiŤ sa,poroZprávaŤ,kúPiť výHodnejšiepozOr!!!budeme iba do zoTmenia,v čase cca 10h-17h.

***21.12.,od 17,h – naŠa duBina- oBrad a oSlaVa ziMného slNovraTu nÁs.dá sa pRísť už od 15,30h.Les,oHne,oBrady slNečné, oBradné tanCe, bAdniaK, buBny,veŠtba,oBrad priJíMania aj poTvrDenia mien,obrad PoStrižín.HosTina, priAnia, žeRavá paHreba.

Po leSnom OBrade čaJovňa doBromila,mYjaVa.

Pozor!toto je uzavretý obrad,prístupný pre širšiu a užšiu „rodinu„a kmeň a dlhodobejších spolupracovníkov a priateľov.iba na pozvAnie.

Pre verejnosť najbližší zimný obrad:2.2.2019,hromnice.ste vítaní!

**“PozoR!!!29.-30.12.ViAnočná ExkluzívNa výroBa lukov.ZáuJemcovia, HláSte sa najneskôr do 15.12.2018.počty limiTované, malá skupina.