PoDujaTia ,workshopy, pRednáŠky- jAr 2019


🔆🍒🍓🌅 jAr A leTo 2019🌸💮🦋🌷🌞🔥🏹

APríL

6.4.2029 AvaTar fesT,seReď,pRednáŠka,uKážKy.od 14,30h

14.4.MoKošín A  PosväTné miesta Karpát 4,sPreVádzajú duChoslaV a weLeSlawa ,dá Sa hLáSiŤ.inFo u náS. PríSpevok 25.e 

💦💦💦17.4.oBrad ožiVenia PrameŇa, boŠácka doliNa.MoKošiNa dRužina.🐍

27.4-28.4. dieLňa na výRobu luKov a ŠíPov

MÁj

🌞12.5.- uHrovskÝ jaRmok na hRade🏹🏹🏹lukosTreĽba, kuChyŇa, kniHy, oLejčeky, byLiny…Hrad Uhrovec

11.5.RoDoKruG, medZinárodNý fesTivaL pôvoDných (domorodých)kuLtúr,PoĽana,myJava.pRednáŠky,kuChyňa,oBradové uKážky.

25.-26.5  moKošíN (škoLa novéHo žiVota)

🌄🌸🐍26.5.-.pRastarÉ oBrady dNes:

jízDa kRálů,vLčNov,MoRava….

sPrevádZajú weleSlawa a duChosLav,inFo u náS.aj pRe veRejNosť!

JúN

8.-9.6.Dielňa na výRobu lukov.u nÁs.

🌼🌷🌻🍒🍓15.-16.bYliny a ČaRovná kuChyňa,vedú duChosLav a weLesLawa.“LetNý slnoVrat preDo dveRmi„(obRadné kúPaNie,veČerný oBrad bYlín a kVetov s oHňom, zBer kvetov a Bylín-lúKy Malých KarpáT, sPracovanie bYlín,bylinné zmeSi,zDravoTné súVislosti (aj indiViduÁlne), čArovné vaRenie:weLeslaWina kuChyŇa atď…)dÁ sa už hláSiť.vstup:66 e🌄🌝🔥

21.6.oSlavA a oBrad leTnéHo sLnoVratu,sv.Jan pod sKálou,PraHa

29.-30.6.DieLňa na vÝrobu lukov a šíPov.u nÁs

JúL a AuGusT-viď Leto na Myjave,viď hlavná  strÁnka