Tábory,workshopy,školy leto 2018

4.-6.5.feStiVal SLavCon,bRaTisLava,preDnáŠka

13.5.vaRenie s WeLesLawou,u nÁs

28.5.- 31.5.wAldorFská škoLa,koŠice, výRoba lukov a škoLa v pRírode,u Nás

6.6.-10.6.wAldorFská ŠkoLa,bRatisLava,ŠkoLa v pRírode,u náS

21.6.LeTný sLnoVrat,oBrad,u nÁs

22.6.,oSlava leTného sLnoVratu,miEsto a ČaS uPreSníme.

4.7.-8.7.2018   16.ročnik kArpatská leTná škoLa,deti,1.skupina,ešte 2 mieSta voĽné, 111e.

19.-28.7.2018  16.ročník karpAtsKá leTná škoLa,2.skupina, pokročilí ,UŽ OBsaDeNé

9.8.-12.8.moKošínSme ŽeNy!,1.skupina, „nové“ u NáS,pRíspevok 88e.

Pre žeNy,dieVčaTá,maMy s dcéRami i bez,dcéRy s maMami i Bez…

23.8.-26.8.mOkoŠíN,2.stupeŇ – vyŠšia dieVčeNská, 3.ročník, taKmer oBsadeNé! 2miesta možné.

29.8.-1.9., 11.ročník, roDičia a deTi,cenA v rozPätí 33e-88e..Už sA oBsadZuje,počeT mieSt limiTovaný (rodinný typ podujatia).

 

Na všetky podujatia sa priHlasovať už teraz, počty v skupinách limitované.

Termíny na ďalšie podujatia (PeRúniskosme muži 4.ročník, dielne a bylinkárnev procese…dopLníme.

dá sa už tiež prihlasovať : 0907940397