Tábory,workshopy,školy leto 2018

 

22.5.-25.5. wAldoRfskÁ škoLa KoŠice, vÝroBa luKu a šíPu,u NáS

27.5.- 1.6..wAldorFská škoLa,Škola v PríRode,BratiSlava,u nÁs

6.6.-8.6.wAldorFská ŠkoLa,bRatisLava,ŠkoLa v pRírode,u náS.puTovná skuPina.Posunute na sePtember!

10.-11.6 KoŠice,waldorfSká škoLa,výRoba luku a šípu-rodičia a deTi

17.6.šKoLa noVého žiVota,u nÁs

18.6. -19.6.dieLňa na vÝrobu luku a p튝Aly.

21.6.LeTný sLnoVrat,oBrad v súLade  veSmíRnyM čaSom ,u nÁs.od podvečera do polnoci a do rána…

23.6.,jÁnSka oSlava leTného sLnoVratu, VaJano a KuPalo, – SvAtý jAn pod Skálou,PRaHa.

otVoreNé pRe veRejNosť.PieSne,obrady, tance,oheň,hostiNa. SpoJené s raNným obraDným kúPaním.

4.7.-8.7.2018   16.ročnik kArpatská leTná škoLa,deti,1.skupina,ešte 1 mieSto voĽné !!!111e.

12.-15.7.sMe muŽi!-peRúniSko,4.roČník,

VoĽné poSledné mieSta(pre max.2 osoBy).

 Pre otCov a Synov,deDov,vnuKov,aj jedNotlivých cHlapov a chLapcov.88-77-66e.

Pozriet foto z minuloročného podujatia tu…

19.-28.7.2018   16.ročník karpAtsKá leTná škoLa,2.skupina, pokročilí ,UŽ OBsaDeNé

3.-4.8.vÝroBa svoJho LuKu a šíPu

9.8.-12.8.moKošínSme ŽeNy!,prenovoprichádzajúce„1.roČníK, u NáS,pRíspevok 88e. 

 

Pre žeNy,dieVčaTá,maMy s dcéRami i bez,dcéRy s maMami i Bez…voĽné už len 1,max2miesta.

Obradoslovie,Slovanská ženSká myTológia,bYlinkÁreŇ,buBon-ženSký oBradný náStRoj, noČná poTná chYža,pRijatie menA, sPevy,tanCe,lukosTreĽba intuitívne,pRáCa so Živlami,siLové mieSta a viac…spanie,hlavné jedlo,výuka,sprevadzAnie – v cene.

23.8.-26.8.mOkoŠíN,2.stupeŇ – vyŠšia „dieVčeNská,“ 3.ročník,OBSAdeNé.

29.8.-1.9., 11.ročník, roDičia a deTi,cenA v rozPätí 33e-88e..voĽné poSledné mieSta,počeT mieSt limiTovaný (rodinný typ podujatia).

Aj iBa doSpeLí,aj iBa deti.zmieŠaná skuPina.

Na všetky podujatia sa priHlasovať už teraz.

Termíny na ďalšie podujatia,( dielne na luKy a p튝aLy ,vaRiaci kurz s wEleSlawou a bylinkárnev procese…dopLníme prieBežne,sLedujte stráNku.

dá sa už tiež prihlasovať : 0907940397