PoDujaTia ,workshopy, pRednáŠky- zima a jAr 2019

ZiMa a jAr 2019

FeBruÁr 2019

2.2.-HroMnice v duBine,lukosTreľba a oBrad s maSkami.treba sa voPred pRihLásiŤ! 

2.2.od 10.30-moKošín,hRomničNé StreTnutie

18.2.dieĽňa na vÝRobu LuKov,u nÁs,alebo podla dohody(počaSie!)

23.2.aStroLoGické súviSlosti zaČiatku, lekÁreň Iris,bRatisLava.vedie BoRisLaw

23.-24.2.- moKošíN

MaRec

3.3.od 15h  – uKončeNie fAšianGov

PoPolcový oBrad, faŠiangové Hry, oheň, ohŇové hRy, buBny,ozeMbuchy ,p튝aLa.

Od 15-16,30peRúnsKa lukostreľBa .od 16,40  popoLcový oBrad s duŠami pRedkov, hry, buBny,hoStina pred pôStom.

PriHláSiť sa dá už teraz.pre verejnosť aj priateĽov!vstup: na lukosTreľbu 8e,s vlastNým lukom.  ak budeTe chcieŤ požiČať,rÁtajte plus 4e.

16.-17.3.-moKošíN

17.3.oBrad vyNeseNia MoReny,u nÁs.oTvoreNé aj pRe veRejnosŤ.

22.3,23.3.- wAldorFrská škoLa,BratISlava,DieLňa na vÝrobu lukoV,rodiČia a deTi

28.3.-31.3:OtCovia a deTi:WaldoRfská škoLa,bRatisLava u nÁs

APríL

6.4.- AvaTar fesT,seReď,pRednáŠka,uKážKy

Dátum uPresníMe – PosväTné miesta Karpát 4,sPreVádzajú duChoslaV a weLeSlawa ,lekTor:dr.R.iRša

26.-28.4.SlavCon,festiVal históRie a fanTasy,bRatisLava

MÁj

26.5.pRastarÉ oBrady dNes:

jízDa kRálů,vLčNov,MoRava….

sPrevádZajú weleSlawa a duChosLav,inFo u náS.

JúN

15.-16.bYliny a ČaRovná kuChyňa,vedú duChosLav a weLesLawa.“LetNý slnoVrat preDo dveRmi„(obRadné kúPaNie,veČerný oBrad bYlín a kVetov s oHňom, zBer kvetov a Bylín-lúKy Malých KarpáT, sPracovanie bYlín,bylinné zmeSi,zDravoTné súVislosti (aj indiViduÁlne), čArovné vaRenie:weLeslaWina kuChyŇa atď…)dÁ sa už hláSiť.vstup:66 e

21.6.oSlavA a oBrad leTnéHo sLnoVratu,sv.Jan pod sKálou,PraHa

JúL a AuGusT-viď Leto na Myjave,domoVská strÁnka