Tábory,workshopy,školy a jeseň 2018

JeSeň

!!!PoTáBorové sTreTnuTie pre vŠetKych,čo boLi v leTe u nÁs,sMe preSunuLi na 27.10.!!!

*OkTóBer

PoZor!!!otváRame ďaĽší ,9.roČníK šKoly novéHo žiVoTa.

 info:0907940397.dá sa už hLáSiŤ,aj mailom či sms.

6.-7.10.výRoBa LukoV a šípoV

13.-14.10..vÝRoba luKov,deTi aj doSpelí.

(Už obsadené)

*** 19.-21.10.MoReNín, pre žeNy,baBy,deVy.magiCká Víkendovka.slovaNská mYtolóGia naŽivo,lukY, koSti, byLiny a dReviNy,buBny, oheŇ,noČný oBrad s OhňoM,jeDlo,…dá Sa hLásiŤ u nás cez email,alebo sms.

27.10. duŠiČková luKosTreĽba-luKostreLecký worKshop,po ñom oBrad za duŠe pRedKov.treBa sa pRihLáSiť..

Súčasťou:poTáboroVé strEtnuTie

nOveMBer

10.-11.11.- výRoba lukov a ŠíPov

18.11.-duChoVný feStivaL AvaTar,sEReĎ.preDnáŠka ,ukÁžky

25.11.ŠKoLa novéHo živoTa,KataRínske obRady, začiatok StríDžích dNí

ZiMa

*DeCemBer

1.12. oBradová onDrejská luKosTreĽba,u náS

13.12.živá preDnáŠka:čaRovný dYm,ukÁžka luCiovskÉho oBradu, BraTisLava,mieSto doPlníMe

21.12.,oBrad a oSlaVa ziMného slNovraTu u nÁs