Tábory,workshopy,školy leto a jeseň 2018

 

VšetKy nasLedujúce podUjaTia už obSadené:

1.skuPiNa-16.ročnik kArpatská leTná škoLa,deti

2.skupiNa -sMe muŽi!-peRúniSko,4.roČník,

 Pre otCov a Synov,deDov,vnuKov,aj jedNotlivých cHlapov a chLapcov.

Pozriet foto z minuloročného podujatia tu…

3.skupina,16.ročník karpAtsKá leTná škoLa,2.skupina, pokročilí

4.skupiNa.moKošínSme ŽeNy!,prenovoprichádzajúce„1.roČníK

Pre žeNy,dieVčaTá,maMy s dcéRami i bez,dcéRy s maMami i Bez…

5.skuPiNa,mOkoŠíN,2.stupeŇ – vyŠšia „dieVčeNská,“ 3.ročník

 

ešte voĽné:

29.8.-1.9., 11.ročník, roDičia a deTi.

Aj iBa doSpeLí,aj iBa deti.zmieŠaná skuPina.

dá sa prihlasovať : 0907940397

SePtembeR

KoNiec meSiaca:poTáboRové streTnutie spoJené s lukoStreĽbou a oHňoM,u náS

OkTóBer:

5.-7.10.WaLdorFská škoLa u NáS:otCovia a deTi

13.-14.10..vÝRoba luKov,deTi aj doSpelí,voĽné eŠte 3mieStA

***MoReNín,dáTuM vo VýVoji,pre žeNy,baBy,deVy.Víkendovka.slovaNská mYtolóGia naŽivo,lukY,koSti,oheŇ,noČný oBrad s OhňoM,jeDlo,buBny…dá Sa hLásiŤ