PoDujaTia ,workshopy, pRednáŠky- leto2019

 ???LeTo 2019???

24.-26.6.jánSka výRoba lukov a šíPov.u nÁs.poSledná dieLňa do jeSene- celé leTo sú u nÁs leTné škoLy a iné pobYty. NaJbližŠí :JeSeNný kuRz na luKy po jeSennneJ roVnodennosti.dÁ sa priHlásiť uŽ teRaz.teRmín zveRejníme čoSkoro,poČty limiTované.

JúL a AuGusT-viď Leto na Myjave,viď hlavná strÁnka

PoZor!!!od 17.8.- 20.9. nepoRiadame nič pre VeRejnosŤ.OddYchuJeme.