Tábory,workshopy,školy leto 2018

 

12.-13.5.výRoBa luku a Šípu, u NáS

13.5.vaRenie s WeLesLawou,u nÁs

23.5.-26.5. wAldoRfskÁ škoLa KoŠice, vÝroBa luKu a šíPu,u NáS

27.5.- 31.5.wAldorFská škoLa,Škola v PríRode,BratiSlava,u nÁs

6.6.-10.6.wAldorFská ŠkoLa,bRatisLava,ŠkoLa v pRírode,u náS

21.6.LeTný sLnoVrat,oBrad,u nÁs

23.6.,oSlava leTného sLnoVratu, SvAtý jAn pod Skálou,PRaHa

4.7.-8.7.2018   16.ročnik kArpatská leTná škoLa,deti,1.skupina,ešte 2 mieSta voĽné, 111e.

12.-15.7.sMe muŽi!-peRúniSko,4.roČník,

VoĽné poSledné mieSta(pre max.3 osoBy).

 Pre otCov a Synov,deDov,vnuKov,aj jedNotlivých cHlapov a chLapcov.88-77-66e.

Pozriet foto z minuloročného podujatia tu…

19.-28.7.2018   16.ročník karpAtsKá leTná škoLa,2.skupina, pokročilí ,UŽ OBsaDeNé

9.8.-12.8.moKošínSme ŽeNy!,1.roČníK, u NáS,pRíspevok 88e.

Pre žeNy,dieVčaTá,maMy s dcéRami i bez,dcéRy s maMami i Bez…voĽné už len 3 mieSta!

Obradoslovie,Slovanská ženSká myTológia,bYlinkÁreŇ,buBon-ženSký oBradný náStRoj, noČná poTná chYža,pRijatie menA, sPevy,tanCe,lukosTreĽba intuItívne,pRáCa so Živlami,siLové mieSta a viac…

23.8.-26.8.mOkoŠíN,2.stupeŇ – vyŠšia „dieVčeNská,“ 3.ročník, už  oBsadeNé!

29.8.-1.9., 11.ročník, roDičia a deTi,cenA v rozPätí 33e-88e..Už sA oBsadZuje,počeT mieSt limiTovaný (rodinný typ podujatia).

Aj iBa doSpeLí,aj iBa deti.zmieŠaná skuPina.

 

Na všetky podujatia sa priHlasovať už teraz, počty v skupinách limitované.

Termíny na ďalšie podujatia,( dielne a bylinkárnev procese…dopLníme prieBežne,sLedujte stráNku.

dá sa už tiež prihlasovať : 0907940397