PoDujaTia ,workshopy, pRednáŠky- leto2019

 LeTo 2019

JúN

1.-2.6.víkeNd na KoPanici (ručné pRáce na gaZdovstve:koseNie, staVby, paseNie…)aj pre žeNy!obedy a nocľah zabeZpečené.

5.6.deVín,luKostreĽba na sTarom maGickom miesTe,sloVanská kucHyŇa,pre braTislava.epoCha sTredoVek a sLovania.

8.-9.6.Dielňa na výRobu lukov.u nas.

15 .-16. sLnoVrat preDo dveRmi oheŇ v srDciach ,vedú duChosLav a weLesLawa.“LetNý slnoVrat preDo dveRmi„.

 ♨️ ♨️♨️ PoZor! SlnoVrat tento rok slÁvime na maGickom mieSte kúSok za pRahou(dvakrát sme na poZvanie skuPiNy okoli žiVy a michala neMohli pRicestovať,tento rok to hÁdam vyJde!) Pre naŠich priaznivcov aj záuJemcov tu:“maLý slNoVrat“viď poduJatie 15.-16.6. vyŠšie…

21.6.oSlavA a oBrad leTnéHo sLnoVratu,sv.Jan pod sKálou,PraHa

22.6.slNovraTová bYlinkáReň,sv.Jan pod Skálou,pRaha

24.-26.6.jánSka výRoba lukov a šíPov.u nÁs.poSledná dieLňa do jeSene- celé leTo sú u nÁs leTné škoLy a iné pobYty. NaJbližŠí :

JeSeNný kuRz na luKy po jeSennneJ roVnodennosti.dÁ sa priHlásiť uŽ teRaz.

JúL a AuGusT-viď Leto na Myjave,viď hlavná strÁnka

PoZor!!!od 17.8.- 20.9. nepoRiadame nič pre VeRejnosŤ.